Học CNCKad_Bài 19: Thanh tay kẹp (Clamps tab)

tải xuống

1)   Thanh tay kẹp (Clamps tab)

Nếu máy di chuyển tay kẹp, bạn có thể xác định vị trí của chúng ở bảng sau:Bai19-cnckad-xxxx

2)    Vùng kẹp (Clamp Co-ords)

Thông thường, khi đặt một kích thước mới của tấm trên trục X, tay kẹp tự
động thiết lập giá trị yêu cầu tuỳ theo máy hiện hành.

Có thể đổi giá trị trcn bằng cách kích chuột hoặc nhập giá trị trong hộp thoại
này.

CncKad sẽ không cho phép bạn đặt chúng trong vị trí mà ở đấy không thể
xác định được vị trí trên máy nhưng có thế chọn bất kỳ vị trí thích hợp nào nếu
muốn, các vị trí sẽ tự động thay đổi theo trạng thái sau.

3)     Làm việc trong vùng nguy hiểm (Dead Zone)

Trong trường hợp này, CncKad sẽ thực hiện tạo ra một chương trình NC cơ
bản trên vị trí hiện hành của tay kẹp và nếu thành công sẽ không thay đổi vị trí
của tay kẹp. Tuy nhiên nếu không thành công, CncKad sẽ thiết lập vị trí mới
cho tay kẹp.

Điều này có nghĩa là vị trí đó sẽ được thay đổi (nếu cần) trong suốt phạm vi
hoạt động của Post Procesing, sự thay đổi sẽ không xảy ra trong suốt quá trình
tiến hành vẽ và gia công.

3)     Thay đổi kích thước tấm theo trục X (Changing the Sheet Size in X)

Trong trường hợp này, CncKad sẽ tính toán lại theo vị trí yêu cầu cho kích
thước mới và thực hiện đặt vị trí tay kẹp theo nó (việc thay đổi sẽ được thực hiện
ngay lập tức).

4)    Thay đổi máy (Changing the Machine)

Trong trường hợp này, vị trí của tay kẹp sẽ chí được chỉnh sửa nếu cần thiết.
Nếu muốn đặt tay kẹp theo vị trí yêu cầu của máy mới có thể thay đổi kích
thước của tấm theo trục X và vị trí sẽ được tính toán lại.

5)   Sử dụng sô bàn kẹp lớn nhất (Max User Clamp)

Có thể chọn số tay kẹp để sử dụng, nếu máy cho phép làm điều đó. Ví dụ, nếu
máy có 3 tay kẹp có thể chọn dưới drop – dovvn sau dây:

Bai19-cnckad-x2xxx

Nếu chọn ALL, số tay kẹp lớn nhất sẽ được sử dụng.

6)    Thanh cắt (Global Cut tab)

Các thông số trên hộp thoại này được giải thích trcn thanh thông số cắt
(Cutting Parameters) của hộp thoại Settings. Sự khác nhau là hộp thoại này
dùng để cài đặt các thông số cho các chi tiết hiện hành đang làm việc.

7) Thanh tự động lắp (Auto Nest tab)

Các thông số trên hộp thoại này được giải thích trên thanh Auto của hộp thoại
Setting. Sự khác nhau là hộp thoại này dùng để cài đặt các thông số cho các chi
tiết hiện hành đang dược thực hiện đột do chế dộ đột tự dộng hoặc người sử
dụng.

8)   Thanh dữ liệu của người sử dụng (User Data tab)

Dữ liệu của người sử dụng là thông tin có thể lưu lại bằng file và dùng khi tạo
một dạng chế tạo (Manufacture Forin). Thông tin này không bắt buộc và có thể
thêm vào tại bất cứ vị trí nào của bản vẽ và file NC được tao trong quá trình gia