Học CNCKad_Bài 17: Xác định các chức năng (Delining Kunction)

1) Xác định các chức năng (Delining Kunction)

Các chức năng được thể hiện qua các  lệnh đó có thể được chèn vào trong phần mã NC tại một vị trí được chỉ định nào  đó. Mã và sô của giá trị hàm trong các máy là khác nhau. Trong trường hợp mộtmáy đột dập cơ học sẽ có ít khả năng hơn một máy đột dập thuỷ lực.

Các lệnh dược chỉ định đó có thể được kết hợp với vị trí đột dược chỉ dịnh,
dụng cụ hoặc chương trình. Chức năng đột hoặc cắt (Punch or Cut Function) Chức năng này được bổ sung ngay lập tức trước hoặc sau khi đột:

– Kích vào vị trí đột muốn bổ sung thcm chức năng.

– Hộp thoại sau sẽ hiển thị:

bai17-cnckad-xxxx

–      Bằng cách kích chuột vào danh sách drop – down có thể chọn chức năng để bổ sung vào chương trình.

–      Chọn các lệnh muốn bổ sung, có thể bổ sung hai lần trước (Pre – Punch) và  hai lần sau (Post – Punch).

2)      Xác định chức năng của dụng cụ (Defining Tool Punction)

Lệnh này dùng bổ sung thêm chức năng vào dụng cụ.

Lựa chọn này được tải từ hộp thoại Used Tools. Từ đó, chọn dụng cụ muốn
bổ sung, phần chọn này được tải từ danh sách dụng cụ. Có thể lấy trực tiếp từ  hộp thoại Used Tools bằng cách kích chuột vào biểu tượng

Trong hộp thoại, chọn dụng cụ muốn bổ sung và kích vào nút Tool yunction
hộp thoại sau sẽ hiển thị:

bai17-cnckad-x1xxx

Kích vào danh sách Drop – Down hiển thị chức năng, các chức nãng đó có thể
được bổ sung vào chương trình. Chọn lệnh muốn bổ sung, có thể bổ sung hai
chức năng cho mỗi phần chọn sau:

–      Beforc Tool: Trước khi chọn dụng cụ.

–      After Tool: Sau khi chọn dụng cụ.

–      Before every Punch with this Took: Trước mỗi lần đột.

–      After every Punch with this Took: Sau mỗi lần đột.

–      In Tool Change: Khi thay đổi một dụng cụ khác.

Sau khi xác định chức năng, kích vào nút OKhộp thoại dụng cụ sử dụng sẽ
hiển thị và dụng cụ tiếp theo được chọn sẽ có chữ F có nghĩa là dụng cụ này đã
được bổ sung thêm chức năng.

Có thể bổ sung chức năng đã được mặc định cho một dụng cụ, trong một số
chương trình, nó luôn luôn được tìm thấy với những chức năng được chỉ định.