Học CNCKad_Bài 16: Vị trí không đột trong CAM (No CAM)

UntitledUntitled

1) Vị trí không đột trong CAM (No CAM)

No CAM có nghĩa là máy sẽ đi tới hệ toạ độ của vị trí đột được chọn nhưng vị
trí được chọn sẽ không đột khi chương trình đang chạy.

Để tạo No CAM, kích vào vị trí đột muốn thay đổi. Vị trí đột sẽ bị loại bỏ và
dấu X sẽ xuất hiện ở vị trí của nó.

Bai16-cam-xxx

Lệnh này có tác dụng đưa máy tới vị trí nằm ngang của chi tiết được lựa chọn
thậm chí ngay cả khi không có vị trí nào được dột trên chi tiết đó, ví dụ khi bạn
muốn tránh vị trí kẹp

2) Phương pháp tối ưu (Optimization)

Phần lựa chọn này cho phcp ngưới sử dụng chọn phần lựa chọn tối ưu hoá quá
trình đột trong khi thực hiện gia công. Với các chi tiết thông thường, chương
trình sẽ thực hiện tối ưu hoá tuỳ theo các tiêu chuẩn sau:

  • Di chuyển bàn máy với bước tiến nhỏ nhất cho phép giữa các bước cắt.
  • Di chuyển bàn máy với bước tiến nhỏ nhất cho phép giữa vị trí đột cuối
    cùng của dụng cụ trước và vị trí đột đầu tiên của dụng cụ dược chọn tiếp theo
    trong quá trình gia công.
  • Bai16-cam-xx1x

3)   Chọn phương pháp gia công (The Strategy Options)

Lựa chọn này cho phép chọn phương án sẽ được sử dụng khi đã thực hiện tối
ưu hoá.

4)   Kết thúc (Closest)

Kết thúc quá trình gia công để tạo gia một chương trình tối ưu hoá tuỳ theo sự
di chuyển nhỏ nhất giữa mỗi lần đột.

5)  Di chuyển trên trục X (Snake X)

Sẽ tạo ra di chuyển tiến và lùi trên trục X.

6)   Di chuyển trên trục Y (Snake Ỵ)

Sẽ tạo ra di chuyển lên và xuống trên trục Y.

7)   Tự động kiêm tra (Auto)

Có 3 phương án kiổm tra khác nhau và một phương án chọn nhanh.

8)  Các lựa chọn ban đầu (Start Select)

Cho phép xác định chương trình khởi động trên góc của tấm được gia công.
Lựa chọn Deíault (mặc định) sẽ được sử dụng, phần đã được chí định thiết lập
trong file MDI.

Vị trí mặc định được xác định tại góc của tấm, góc đó được khép kín đến vị
trí đầu khi tấm được đưa vào.

Sau khi chọn phương pháp và điểm bắt đầu, kích vào nútOK đổ thực hiện
quá trình tối ưu hoá gia công.