Học CNCKad_Bài 15: Tự động thay đổi vị trí cho tấm có kích thước nhỏ (Automatic Reposition for Small Sheet)

Bai10-dap

9.1.       Tự động thay đổi vị trí cho tấm có kích thước nhỏ (Automatic
Repositỉon for Small Sheet)

Như đã được nói ở trên, kích thước nhỏ nhất của lấm được sử dụng cho quá
trình đột bằng 3,5 lần diện tích vùng nguy hiểm. Với tấm nhỏ hơn, thì cần phải
có phương pháp khác.

Vị trí ban đầu của cả hai tay kẹp nằm trên cạnh phải của tấm và bên cạnh trái
thực hiện quá trình gia công, sau khi hoàn thành quá trình gia công, cả hai bàn
kẹp cùng di chuyển sang cạnh trái và cạnh phải thực hiện tiếp quá trình gia công.

Phương pháp này có thể xuất hiện những hạn chế sau:

–      Phần kết nốiDead Zone sẽ bao phủ ít hơn một nửa tấm.

–       Khoảng cách thay đổi vị trí lởn nhất sẽ nhỏ hơn khoảng cách từ cạnh phải
của tấm đến cạnh trái của bàn.

Giá trị được đặt như sau:

–           Kích thước bàn: 1250

–           Vùng nguy hiểm: 200

–           Kích thước tấm: 600

bai15-xxxx

Cần chú ý rằng vị trí han đầu của các tay kẹp do người vận hành điều chính,
họ có thc đặt chúng gần nhau, với kết quả vị trí chuyển kẹp nhỏ nhưng lại mất đi
tính ổn định của tấm hoặc chúng ở xa chi tiết được gia công (dưới vùng giới hạn
dược đề cập ở trên), với vị trí chuyển kẹp lớn nhưng có độ cứng vững lớn hơn.
9.3. Bổ sung vị trí chuyển dịch tay kẹp (Adding Reposition)

Có thể bổ sung vị trí chuyển dịch kẹp vào bằng cách kích nút New, danh mục
sau sẽ hiển thị:

bai15-x1xxx

Phần lựa chọn này sử dụng để xác định vị trí cần thay đổi của tay kẹp trước
khi quá trình đột được thực hiện. Sau khi thay dổi vị trí tay kẹp cần phải thực
hiện quá trình gia công cuối trên NC.

9.4.      Đật CAM đến vị trí hiện hành (Set CAM to Current Position)

Cho phép đặt vị trí đột bạn chọn để xác định vị trí thay đổi của tay kẹp.

  1. Bộ phận thoát phôi đột (PushOut)

Chức năng này có trong máy được trang bị dường trượt trên bàn, phần vật liệu
cắt bỏ sẽ được chuyển ra ngoài theo đường trượt này, tránh phải sử dụng lệnh
Stop Machine và chuyển phôi đột ra ngoài bằng tay. Vị trí của dường trượt khác
nhau tuỳ theo loại máy.

Bổ sung thêm thuộc tính này tới quá trình đột đang hiện hành, kích vào vị trí
đột đã xác định để chuyển sang Push Out. Vị trí đột sẽ được đánh dấu bằng màu
xanh, cũng có thể chọn chức năng này để đặt cho lệnhStop Machine.

10.1.       Loại đường trượt (Chute type)

Chọn vị trí của đường trượt kết hợp với đầu đột trên máy.

Kiểm tra một số lựa chọn cần thiết lập trong Push Out.

10.2.       Mặt nghiêng của đường trượt (PushOut Profile)

Có thể Load một cấu hình đang hiện hành (từ pull down menu) và Save vào
hệ thống hiện có, có thể chọn tên file đang hiện hành từ menu Pull – downhoặc
nhập tên mới trên hộp thoại Edit.

Mặt nghiêng được lưu giữ riêng biệt cho mỗi máy, không thể sử dụng mặt
nghiêng của máy này trên máy khác (có thể tạo ra một mặt nghiêng mới) nhưng
có thể cho mặt nghiêng của máy khác có cùng tên.

Khi chọn quá trình đột có Push Out, nó sẽ được tiến hành sau khi đột.

  1. Bổ sung hoặc loại bỏ chẽ độ dừng máy (Add or Remove Stop Machine)

Chức năng bổ sung hoặc chuyển trạng thái Stop Machine dược xác định từ
quá trình thực hiện đột cụ thể. Để thực hiện, chọn lựa chọn này và kích vào vị trí
đột bạn muốn để chế độ thực hiện ở trạng thái Stop hoặc loại bỏ trạng thái Stop.