Học CNCKad_Bài 14: Thay đổi vị trí tay kẹp (Reposition)

maxresdefault

 1. Thay đổi vị trí tay kẹp (Reposition)

Tuỳ thuộc vào máy, kích thước bàn máy và kích thước của tấm, máy sẽ phải
thay đổi vị trí kẹp khi dùng tấm có kích thước dài hơn bàn máy. Một nguyên
nhân khác dẫn đến việc thay đổi vị trí là khi muốn thực hiện vị trí đột trong vùng
nguy hiểm(Dead Zone) của tay kẹp.

Thông thường, việc bổ sung dữ liệu trong quá trình gia cồng phát sinh khi
thực hiện thay đổi vị trí kẹp được thực hiện bằng các lệnh tự động, do vậy danh
sách lựa chọn sẽ không được sử dụng. Chỉ dùng lựa chọn này khi muốn ghi đè
lcn chúng và xác định lệnh làm thay đổi vị trí.

Khi nhập lệnh thay đổi vị trí bằng tay, hộp thoại sau sẽ hiển thị.

thay-doi-vi-tri-tay-kep-xxxxxx

9.1.      Khoảng an toàn của tay kẹp (Clamp Avoidance)

Cho phép xác định vị trí của các chi tiết sẽ được gia công trong vùng tay kẹp.
Lựa chọn này cho phcp gia công với hệ thống lỗ theo dãy trên toàn hộ tấm hoặc
nhiều chi tiết trên một tấm đơn, đc diện tích tấm được dùng tối ưu nhất bằng
cách đột vùng xung quanh và khoảng giữa của hai tay kẹp (các vùng này phải
nằm ngoài vùng nguy hiểm), ngoài vùng diện tích trên, các vùng khác không sử
dụng được.

Lựa chọn này được tiến hành tự động ngay sau khi sử dụng vị trí CAM trên
vùng kẹp được sử dụng. Trong suốt quá trình tạo chương trình NC, phần bổ sung
dữ liệu của quá trình gia công sc tính toán vị trí dữ liệu, kích thước dụng cụ, dữ
liệu vùng nguy hiểm và chương trình được xây dựng trên vị trí thay đổi là cần
thiết, không gây nguy hiểm cho tay kẹp.

Số vị trí thay đổi trôn chương trình được xác định ở một số bộ phận:

–     Kích thước bàn máy.

–     Kích thước tấm vật liệu.

–     Kích thước vùng nguy hiểm (Dead Zone).

Nếu tấm được chọn nhỏ hơn hoặc bằng kích thước bàn máy thì chỉ có một
hoặc hai vị trí thay đổi. Nếu tấm rộng hơn bàn thì có hai vị trí thay đổi trở lên.

Khi dụng cụ đã được chọn (trong khi đang thực hiện quá trình đột), vùng
Dead Zone sẽ được mô tả với biểu tượng được tạo trên màn hình bằng một hình
chữ nhật màu xanh bao quanh tay kẹp.

Trong khi chương trình làm việc và tính toán để xác định vị trí chuyển dịch sẽ
tự động thêm vào một số điểm mà ở đó người sử dụng cần phải thận trọng khi sử
dụng phần lựa chọn này. Hiểu và sử dụng các điểm đó, nó mang tính chất quyết
định tới sự thành công của việc tính toán khoảng cách với tay kẹp, nó được thực
hiện bằng quy trình gia công cuối.

Nguyên tắc cơ bản của tất cả các máy đột dập đều có chung những đặc điểm
sau:

 • Điểm đột sẽ được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm của tay kẹp sau đó sẽ
  thực hiện tiếp quá trình đột tại vùng kẹp đầu tiên khi máy đã thực hiện chuyển vị
  trí kẹp tới một vị trí khác và tiếp tục thực hiộn cho tới gần vị trí kẹp mới hoặc tại
  điểm cuối của tấm.
 • Vị trí của tay kẹp được xác định bằng khoảng cách giữa tâm của nó tới cạnh
  trái của tấm.
 • Vùng nguy hiểm được xác định theo chiều rộng từ vị trí sử dụng dụng cụ tới
  tay kẹp.
 • Kích thước tấm nhỏ nhất sử dụng với máy hai tay kẹp gấp 3,5 lần diện tích
  vùng an loàn và máy có ba tay kẹp gấp 5,5 lần.