Học CNCKad_Bài 13: Thiết lập thứ tự dụng cụ gia công (Set Tool Sequence)

images

Thiết lập thứ tụ dụng cụ gia công (Set Tool Sequence)

Khi gia công nhiều lỗ đột trên tấm vật liệu với cùng dụng cụ nhưng không
muốn tất cả các lỗ đột được gia công liên tiếp (ví dụ: muốn áp dụng hai phương
pháp tối ưu khác nhau để đột với cùng dụng cụ nhưng trên hai vùng khác nhau
trên một tấm vật liệu), trong trường hợp này có thể xác dịnh từng nhóm dụng cụ
như nhóm 1, nhóm 2… khi đó mỗi vùng sẽ được gia công liên tiếp với các dụng
cụ khác nhau.

Ví dụ: với một chi tiết nào đó được đột với ba dụng cụ, xcm vùng có liên quan
của hộp thoại Used Tools sau:

thu-tu-gia-cong-xxx

thu-tu-gia-cong-xx1x

thu-tu-gia-cong-xx13x

thu-tu-gia-cong-xx21x