Học CNCKad_Bài 12:. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM)

5. Hiệu chỉnh CAM (Edit CAM)

Lựa chọn này dùng để sửa đổi khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột
trước của vị trí đột, sau khi chọn từ menu CAM, kích vào vị trí dột muốn đặt và
hộp thoại sau sẽ mở:

Hieu-chinh-cam-xxx

Hộp thoại trên, tất cả thông số của vị trí đột đều không hiển thị trong khi lựa
chọn kiểu đột đơn, không thể thay đổi Punch Tvpe nhưng tất cả quá trình thực
hiện đều có thể ngừng lại.

6. Bổ sung điểm nối nhỏ (Add Micro Joint)

Lựa chọn này được chọn bằng cách kích vào nút từ Edit Toolbar. Điểm nối
nhỏ là phần vật liệu không bị cắt, nó nối giữa các chi tiết khác nhau trên tấm chi
tiết đơn để tránh tình trạng chúng bị rơi trên máy.

Có hai lựa chọn cho phần bổ sung điểm nối nhỏ:

Hieu-chinh-cam-x1xx

Phần này cho phép bổ sung phần nối tại các điểm được chỉ định trên đường
biên đột, đó là một đoạn thẳng có kích thước được chỉ định không bị cắt nằm
trên đường biên đột,tương tự phần Offset nằm trong hộp thoại Punc Parameters
để thay đổi điểm nhô trên bề mặt của biên đột. Ví dụ sau hiển thị một chi tiết mà
cả hai đầu có bổ sung phần nối tới chúng, hộp thoại Cam Edit hiển thị kết quả
của các thông số Offset.

Hieu-chinh-cam-x12xx