Học CNCKad_Bài 11:Thư mục CAM (CAM Menu)

Thư mục CAM (CAM Menu)

Danh sách chi tiết này đề cập tới tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình gia
công, từ việc đặt vị trí đột trên bản vẽ gia công tới cách xác định bao quát máy.

thu-muc-Cam-xxx

  1. Thiêt lập khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột (Setting Offset)

Lựa chọn này cho phép tạo khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột
hoặc sửa đổi khoảng cách dịch chuyển đã có.

  1. Hiệu chỉnh khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột (Edit Offset)

Sau khi có bản vẽ gia công các chi tiết và đặt vị trí đột trên đó, lựa chọn này
cho phép có vị trí đột cụ thể bằng cách xác định Offset cho nó.

thu-muc-Cam-x1xx

  1. Đặt khoảng cách dịch chuyên của chày trên biên đột (Set Offset)

Với lựa chọn này, đầu tiên phải xác định khoảng cách dịch chuyển của chày
sau đó kích vào vị trí đột.

  1. Đặt toàn bộ Offset (Set All the Offset)

Lựa chọn này cho phcp thay đổi khoảng cách dịch chuyển của chày đã được
xác định trước đó. Ví dụ, nếu xác định có 5 vị trí đột với một khoảng cách dịch
chuyển của chày trên biên dột 5” và sau đó muốn thay đổi toàn bộ khoảng
cách dịch chuyển của chày với biên đột sang 2,5”, lựa chọn này được làm
cùng với một lệnh.

thu-muc-Cam-x12xx