Học CNCKad Bài_35: Các ví dụ về thiết lập chương trình

vd-ve-lap-he-ct-35 vd-ve-lap-he-ct-35

Các ví dụ về thiết lập chương trình
I. Thiết lập hệ thông toạ độ (G92)

G92 X nx Y ny.

(Phạm vi lớn nhấl trên bàn làm việc).

Nội dung của chương trình:

G28; (trục X và trục Y trờ lại vị trí ban đầu).

M30; (Kết thúc chương trình).

G92 X nx Y ny: Khi đặt giá trị 0 thiết lập hệ thống toạ độ (G92) tại trục X và
trục Y sẽ đặt lại toạ độ đó và hicn thị trên màn hình sau đó ấn phím “POS

II) Lệnh toạ độ tuyệt đôi (G90)

G90 X mx Y my T n
mx: Đặt giá trị trục X của lệnh tuyệt đối
mỵ: Đặt giá trị trục Y của lệnh tuyệt đổi
n: Đặt số ổ dụng cụ

Ví dụ: G90X400Y400T01- có nghĩa là giá trị tại trục X 400 và trục Y 400,
và sử dụng dụng cụ ở ổ số 1.

Ví dụ: Từ hình sau có TI là dụng cụ tròn có đường kính 25 mm và T2 có
đường kính 4 mm trên mâm quay, thiết lập chương trình gia công.

vd-he-ct-1250

Chương trình

o 0100;

G92X1250 Y1235
G90X10 Y100T2
G90X90 Y100T2
G90X90 Y180T2
G90X10 Y180T2
G90X50 Y140 TI
G28;

M30;

Chú ỷ: G90 là lệnh xác định toạ độ tuyệt đối. Khi bắt đầu chạy máy, máy sẽ
tự động thiết lập giá trị G90. Do đó nếu cần đột lỗ đơn có thổ bỏ qua lệnh G90.
Chương trình (đơn giản)

o 0100;

G92 x_ Y_;

X10 Y100T2;

X90 Y100T2;

X90 Y180T2;

X10 Y180 T2;

X50 Y140T1;

G28;

M30;

Chú ý: Trong lệnh loạ độ tuyệt đối, nếu giống nhau về toạ độ hoặc giá trị giữa
hai dòng lệnh thì có thể bỏ qua những đoạn chương trình có thông tin giống
dòng lệnh trước.