Học CNCKad Bài_33: Chương trình mã lệnh chuẩn G

tu-hoc-cnc.33

I. Chương trình
1. Mã ỉệnh chuẩn G

Mã lệnh Giải thích
GOO Lệnh vị trí (di chuyển nhanh).
G04 Lệnh dừng .
G20 Kích thước đầu vào tính theo inch.
G21 Kích thước đầu vào tính theo mm.
G26 Đột nhiều lõ với vị trí được phân bố theo cung tròn.
G28 Tự động trở lại vị trí ban đấu.
G52 Thiết lập hệ toạ độ vùng.
G54 Chọn hệ loạ độ làm việc 1.
G55 Chọn hệ toạ độ làm việc 2.
G56 Chọn hệ toạ độ làm việc 3.
G57 Chọn hệ toạ độ làm việc 4.
G58 Chọn hệ toạ độ làm việc 5.
G59 Chọn hệ toạ độ làm việc 6.
G68 Đột biên theo cung tròn.
G69 Đột biên theo đường thẳng.
G70 Vị trí (tốc độ chuyển động chậm).
G72 Lệnh vị trí chuẩn.
G73 Lệnh gia công nhiều chi tiết theo hướng trục X.
G74 Lệnh gia công nhiồu chi tiết theo hướng trục Y.
G75 Di chuyển vị trí tay kẹp tụ động.
G76 Đột theo đường tiếp tuyến tạo góc với trục X,Y.
G77 Đột theo cung tròn.
G78 Đột theo mảng kiểu 1.
G79

 

Đột theo màng kiểu 2.
Mã lệnh Giải thích
G86 Phần đột thử
G87 Đột theo bicn vuông.
G88 Đột theo bán kính.
G89 Cắt các đường tạo góc với trục X, Y.
G90 Lệnh hệ toạ độ tuyệt đối.
G91 Lệnh gia tâng góc độ đột.
G92 Thiết lập hệ toạ độ.
G98 Thiết lập hệ toạ độ (Gia công nhiều chi tiết).