Học CNCKad Bài_30: Nguyên lý màn hình mô phỏng (Simulation Screen Element)

mo-phong-cnckad

. Nguyên lý màn hình mô phỏng (Simulation Screen Element)

Phần này giải thích các lựa chọn khác nhau, nó có thc được thiết lập từ thanh
trạng tháiStatus – Bar ở bên trái màn hình. Trên thanh này người sử dụng có thể
lấy được các thông tin liên quan đến các đường thẳng hiện hành trên màn hình
mô phỏng.

nguyen-ly-mo-phong

Khi ấn nútClamp ở trạng thái OFF, mô phỏng qúa trình chạy không có tạm

dừng khi dụng cụ đột làm việc trong phạm vi vùng nguy hiểm của tay kẹp. Tuy
nhiên nếu dụng cụ làm ảnh hưởng đến tay kcp, thông báo lỗi sc được đưa ra và
chương trình sẽ tạm dừng quá trình chạy.

Khi Clamp ở trạng thái ON, quá trình mô phỏng dừng lại tại mọi thời điểm
khi dụng cụ đột làm việc trong vùng nguy hiểm của tay kẹp. Có thể dụng cụ
không gây nguy hiểm cho tay kẹp nhưng vẫn xuất hiện cảnh báo để thông báo
rằng dụng cụ đang làm việc trong vùng nguy hiểm của tay kẹp. Để tiếp tục quá
trình mô phỏng, ấn nút RUN

–   Nút OBS: đây là lệnh thay đổi chế độ ON, OFF của phần lựa chọn chức năng
nhảy khối, lựa chọn chức năng nhảy khối là nút có hầu hc’t trên các máy và cho
phép chương trình bỏ qua hoặc tiến hành các dòng lệnh có hai gạch chéo trước
nó…

Y 527

X 78

// G72X6 -5Y564.5

// G66I8. J180.P-5.K8.1217 (R5.5.)

//G72X253.5Y564.5

G66I8.J0.P5.K8.

Khi nút OBS ở trạng thái ON các dòng lệnh có hai gạch chéo trước nó sẽ
được bỏ qua.

Khi nút OBS ở trạng thái OFF các dòng lệnh có hai gạch chéo trước nó sẽ
được tiến hành.

Trong khi quá trình chương trình mô phỏng đang chạy, trôn màn hình mô
phỏng hiển thị các trạng thái gia công chương trình:

–   Hệ toạ độ con trỏ: Được hiển thị bởi hệ toạ độ hiện hành của con trỏ trên nửa
màn hình mô phỏng.

–   Hệ loạ độ chương trình: Hộ toạ độ của vị trí hiện hành trong chương trình
xuất hiện trên tấm vật liệu.

–      SỐ đường: Hiển thị số đường hiện hành trong mã hoá.

–  Sô ổ dụng cụ cần trong chương trình: Hiển thị số ổ dụng cụ hiện hành được
dùng trong chương trình.

–  Thời gian làm việc: Đây là thời gian cần đc tạo chương trình trên máy. Thời
gian được hiển thị sẽ khác nhau trên các máy, trong hầu hết các trường hợp
lượng thời gian được đánh giá rất chính xác. Thời gian này để tính toán chuyển
động của các trục X và Y cho quá trình đột đơn và quá trình đột biên, tốc độ
quay của mâm gá ổ dụng cụ, sự thay đổi vị trí dụng cụ trong mâm quay, thời
gian thay đổi vị trí và dụng cụ đột…