Học CNCKad Bài_25: Đặt tên cho các file dụng cụ (Names for tool files)

bai-21-define

1)   Đặt tên cho các file dụng cụ (Names for tool files)

Các dụng cụ khác nhau thì có các tên file khác nhau.

2)    Định dạng dụng cụ (Forming Tools)

Dùng định dạng FTL < dd >

Ví dụ: FTL27. T

Sau con số có thể có vài thông tin liên quan… cho quá trình dịnh dạng dụng

cụ, điều đó được dùng trước một M4 Tapping: FTL54 – PreM4.T.

3)     Loại dụng cụ (Tapping Tools)

Sử dụng để xác định lại tên của các dụng cụ.

4)    Loại dụng cụ loại MM (MMTapping Tools)

TAP52 – M2
TAP53 – M3

TAP54 – M4

TAP55 – M5

TAP56 – M6
TAP58 – M8

5) Loại dụng cụ quay Wilson (Wilson Wheel Tools)

WW01 – Wilson Rolling Shear.

WW01 – Wilson Rolling Rib.

WW01 – Wilson Rolling Offset.

WW01 – Wilson Rolling Louver.

WW01 – Wilson Rolling Pincher.

6) Sửa đổi trong thư viện dụng cụ (Edit Tools Library)

Với hộp thoại này bạn có thể truy cập và sửa đổi trong Tool Library.

dot-dap-hien-ten-dung-cu

7) Bổ sung dụng cụ (Add a Tool)

Có thể bổ sung một dụng cụ bằng cách viết tên của nó trong vùng Tool và ấn
Enter, kích vào nútAdd Tool to libraryhoặc kích vào nút OK.

Có thể làm hiển thị hộp thoại sau và bổ sung các thông số cho dụng cụ mới.

dot-dap-bo-sung-dung-cu

Dụng cụ mới hiến thị trên góc trái của màn hình.

8)   Xoá bỏ dụng cụ (Delcting a Tool)

Chọn dụng cụ muốn xoá và kích vào nút ỊDeleteToolỊ. Sau đó xuất hiện thông
tin xác nhận dụng cụ cần xoá, dụng cụ sẽ được xoá từ thư viện của nó.

9)   In nội dung trong thư viện (Printing Library)

Kích vào nút Print và toàn bộ nội dung trong thư viện sẽ dược gửi tới máy in.

10)  Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

Mở hộp thoại dụng cụ sử dụng (Used Tools), trên hộp thoại sẽ hiển thị toàn
bộ dụng cụ hiện có được phục vụ cho quá trình gia công các chi tiết trên tấm.