Học CNCKad Bài_21: Phần chi tiết gia công (Part Section)

kad-dot-dap-nguyen-ly

1)   Phần chi tiết gia công (Part Section)

Cung cấp thông tin về các chi tiết trên bản vẽ – số và kiểu của biên dạng đột,
cho phép xác định khoảng cách giữa các chi tiết trên tấm.

Parts inGeometry có quan hệ với khả năng của người sử dụng để có thể sử
dụng tấm có kích thước lớn nhất bằng việc xác định số lượng chi tiết, nó được
chạy như một chi tiết đơn.

Kết quả của quá trình này có thể tạo ra nhiều các vị trí nối có hiệu quả cao –
CncKad coi cả hai như một chi tiết đơn và khi mở rộng tấm, làm nhiều chi tiết
và sử dụng các lệnh cắt, cần phải tạo ra các vị trí nối.

Khi sử dụng quá trình đó phải xác định vùng biên dạng của chi tiết gia công
(Parts in Geometry), mặt khác chương trình sẽ không thể cung cấp tổng số các
chi tiết một cách chuẩn xác có trên tấm.

2)   Phần tấm (Sheet Section)

CncKad-2002 cho phép khả năng đặt chi tiết gia công trong phần chế độ tấm
(Sheet Mode). Khi sử dụng lựa chọn này phải thay đi phạm vi hình học của chi
tiết gia công (Parts in Geometry), lặp lại đến khi nào số lượng các chi tiết gia
công trên tấm được đếm chuẩn xác.

3)      Thanh thay đổi vị trí (Repơsition tap)

Từ thanh này bạn có thể thiết lập các thông số Reposition sẽ được sử dụng
khi quá trình thông báo gia công tạo mã NC cho các chi tiết:

Khi chọn lựa chọn này, Cnckad sẽ thiết lập vị trí di chuyển như đã chỉ định
trên hộp thoại, quá trình này được thực hiện bằng cách ghi đè lên bất kỳ một vị
trí nào trước dó có thể thiết lập:

define-dot-dap

4)  Di chuyển vị trí bằng tay (Manual Reposition)

Lựa chọn này chỉ có thể sử dụng khi đã xác định vị trí thay đổi bằng tay, với
lựa chọn CAM =>Reposition. Điều này sẽ đem lại quyền ưu tiên cho việc thay
đổi vị trí đã thực hiện và sẽ không làm thay đổi chúng.