Học CNCKad_Bài 9: Xác định chiều cao điểm nhô của biên đột khi sử dụng dụng cụ tròn (Scallop Deíinition)

May-dap-mau

1) Xác định chiều cao điểm nhô của biên đột khi sử dụng dụng cụ tròn
(Scallop Deíinition)

Lựa chọn này có thể chỉ sử dụng khi chọn dụng cụ tròn. Điểm nhô là chiều
cao kim loại còn lại tại vị trí giao nhau giữa hai lỗ đột liên tiếp của dụng cụ tròn.

bai9-nhap-nho

2)    Dùng hoặc đây ra ngoài (Stop or rush out)

Đây là lệnh thực hiện trên máy có đường dốc dẫn phôi trên bàn gia công. Các
chi tiết đã được cắt trước của tấm có thể bị đẩy ra theo đường dốc, nếu không
thực hiện điều này, phải sử dụng lệnh Stop Machine để tháo bỏ các chi tiết sau
gia công. Vị trí của đường dốc thay đổi từ máy tới bộ phận chứa nó.

3).       Sử dụng dữ liệu dụng cụ (Use Tool Data)

Có thể dùng bất kỳ điểm đặc trưng nào mà dụng cụ có, ví dụ dùng dụng cụ
Wilson Wheel Louvcr.

bai9-dap

Kích chuột vào mục Type Properties sẽ cho phép xác định được các thông
số được chỉ định của dụng cụ này.

bai9-dap-dap

bai9-dap-ne

Auto: sẽ chạy Auto Punch cho tất cả các chi tiết gia công.

Single: sẽ chạy Auto Punch cho chi tiết được chọn.

4)        Mặc định điểm đặt dụng cụ (Tool Spacing Defaults)

Lựa chọn địa chỉ để đưa ra tham khảo phần cuối cùng trong phần phụ Tool
Spacing:

5)        Điểm gối dụng cụ nhỏ nhất (Minimum Tool Overlap)

Chọn khoảng cách gối giữa các vị trí đột trên chi tiết được gia công là nhỏ
nhất để sử dụng.

6)        Chiều cao điểm nhô của biên đột khi sử dụng dụng cụ tròn (Scallop
for Round Tools)

Nhập chiều cao điểm nhô của biên đột (Scallop) cho nhóm dụng cụ tròn.