Học CNCKad_Bài 5: Phương pháp đột

san-pham-gia-cong-dot-dap-cnc212

I) Punch CAM

Từ bảng này có thể lựa chọn phương pháp gia công chi tiết một cách thích
hợp. Có hai cách lựa chọn: Lựa chọn dụng cụ thủ công Add Punch (người lập
trình lựa chọn dụng cụ gia công cho từng vị trí đột) hoặc sử dụng mục tự động-
Auto Punch (phần mềm tự động lựa chọn dụng cụ cho các vị trì đột).

Phuong-phap-dot

1. Lựa chọn dụng cụ thủ công (Add Punch)

Có thể kích vào nútAdd Punch từ thanh công cụ Common Toolbar. Hộp
thoại sau sẽ hiển thị:

Phuong-phap-dot1

1.1. Vị trí đột đơn (Single)

Lựa chọn Single khi chi tiết gia công có những vị trí gia công cần lựa chọn
dụng cụ một cách thích hợp nhất. Lựa chọn Single có thể ứng dụng đột lỗ trên
tấm hoặc thực hiện cắt trên đường biên.

CÓ một số phương pháp lựa chọn cho bản vẽ gia công, có thể chọn tuỳ theo
chế độ cắt khi cần.

Vị trí đột đơn được chọn bằng cách kích vào nút Single trên vùng chứa các
kiểu đột.

Kiểu đột đơn có thể được chọn từ Single Type như được trình bày dưới đây:

1.1.1.       Đột đơn (single)

Tại đây sẽ chọn Single. Khi chọn mục đơn(Single) hạn sẽ yêu cầu vị trí đặt
của chày đột, kích vào vị trí mà bạn muốn đặt chày đột và vị trí đó sẽ được gia
công bởi dụng cụ đã lựa chọn.

Phuong-phap-dot2

Nếu vị trí đột là hình tròn đặt con trỏ gần đường biên và kích chuột để xác
định vị trí.

Khi vị trí đột đơn được xác định trên chi tiết, lỗ đột được xác định bằng hình
dạng của dụng cụ cùng với các đường thẳng gạch chéo trên hình vẽ.

Nếu chọn vị trí đột dạng tròn, biên đột sẽ sáng và lỗ đột sẽ là vị trí đột. Dụng
cụ lựa chọn không cần phải vừa đúng với lỗ được thiết kế để đột.

Nếu chọn dường thẳng để đột, việc lựa chọn và sắp xếp vị trí đột ở trên đường
thẳng tuỳ thuộc vào việc lựa chọn trong mục vị trí dụng cụ (Tool Position) trên
hộp thoạiPunching.

1.1.2.        Đột theo đường thẳng (On line)

Phần này quy định tất cả các vị trí cần đột cùng nằm trên một đường thẳng
với khoảng cách là như nhau. Người sử dụng được yêu cầu vị trí của hai biên
dạng đột nằm trên cùng một đường thẳng, hệ thống này sẽ lấy góc giữa hai điểm
với khoảng cách xác định và tìm ra vị trí đột khác có cùng góc độ và cùng

khoảng cách. Các lỗ đã chọn sẽ được đột với dụng cụ đột hiện hành. Nếu kích

vào nút Auto Tool hệ thống sẽ lựa chọn các dụng cụ thích hợp lấy từ thư viện
hoặc file dụng cụ.

Tuỳ thuộc vào chế độ điều khiển trên máy của bạn có, mã NC có thể khác
nhau về lệnh. Trong trường hợp điều khiển với phần mềm Fanuc, mã được sử
dụng là G28.

Phuong-phap-do3t

1.1.3.      Đột theo cung tròn (On Arc)

Phần này quy định cho tất cả các vị trí đột của tấm cần gia công cùng nằm
trên một chu vi đường tròn với góc chia giữa chúng bằng nhau.

Người lập trình xác định ba điểm trên chu vi của dường tròn, hệ thống này sẽ
kiểm tra ngay sau đó nếu có nhiều lỗ đột trên cùng khoảng cách bán kính. Tất cả
các lỗ đã chọn sẽ được đột với dụng cụ hiện hành. Nếu kích vào nút Auto Tool
hệ thống sẽ tự động chọn các dụng cụ thích hợp, chúng được lấy từ thư viện dụng
cụ.

Tuỳ thuộc vào chế độ điều khiển trên máy của bạn có, mã NC sẽ khác nhau
về lệnh. Trong trường hợp hệ thống điều khiển với phần mềm Fanuc, mã được
sử dụng là G29.

Phuong-phap-dot4