Học CNCKad_Bài 4: Quản lý các loại vật liệu (Managing the Material Stock)

5.1. Vật liệu mặc định (Default Material)

Phần này cho phép xác định loại vật liệu được mặc định. Có thể chọn loại và
chiều dày của vật liệu từ thanh danh mục và xác định kiểu tấm cần gia công.

5.2. Cơ sở dừ liệu tấm (Sheet Database)

Loại vật liệu được quản lý bằng việc truy cập dữ liệu cơ sở từ thanh này. Để
bổ sung một loại vật liệu mới, kích chuột vào nútI Edit Matcrial List. Sau khi ấn nút
này, một cửa sổ danh sách vật liệu sẽ mở (Matcrial List), ở đó có thể thực hiện
những thay đổi theo yêu cầu

.dop-dap-2

5.2.1. Danh mục vật liệu (Material List)

Đây là cửa sổ dùng để thực hiện những thay đổi trong Material Database:dop-dap-3

Để bổ sung một vật liệu mới, nhập tên của nó vào phần ghi tên của bản thảo
được ký hiệu

Sau đó nhập tên, tiếp tục diền vào những phần trống còn lại.

Để hiệu chinh lại những dữ liệu hiện dang có, nhấn vào mục muốn hiệu chính
và thay đổi nội dung của nó.

Ghi chú: Phải biết rằng nếu thay đổi một vùng hay di chuyển tới một nơi
khác, sự thay đổi vừa thực hiện sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Nếu xoá những nơi đó và không thể lạo lại được chúng, có thể lưu lại những
mặc định được làm theo cách sau:

1)     Xoá file: C:\Metalix\Machines\Material.MDB.

2)       Đóng và mở lại CncKad2002.

Sau khi thực hiện các bước trên, phần mềm sẽ đặt lại chế dộ cơ sở dữ liệu gốc,
nhưng không lưu những thay đổi đã dược làm trước đó.

Sau đó bổ sung vật liệu cần vào vùng cơ sở dữ liệu, trong quá trình thực hiện
này cần phải xác định kích thước cho nó.

5.2.2.        Quản lý các loại vật liệu (Managing the Material Stock)

Sau khi đã xác định những loại vậi liệu dùng cho các chi tiết cần được gia
công, tiếp theo cần phải xác định với mỗi vật liệu có loại tấm thích hợp.

Xác định chiều dày thích hợp cho mỗi loại vật liệu đã có, cùng với sự tương
thích giữ vật liệu, chiều dày và kích thước tấm gia công như thế nào ở trong vùng
liệt kê đó. Để xác định những thống số trên có hai lựa chọn:

–       NẾU kích thước dùng để xác định cho một tấm, hãy nhập kích thước của tấm
vào các vùng liệt kê đã được đánh dấu ở trôn.

–       Nếu kích thước được sử dụng với những tấm không thuộc bảng tiêu chuẩn,
nó sẽ được đưa ra tham khảo sau đó bổ sung vào mục kích thước tiêu chuẩn
(Standard Sizes); ấn vào nút Standard Sizesvà bổ sung kích thước mới.

Ghi chú: Khi thử chọn một chiều dày vật liệu, trong mục vật liệu được mặc
định(Deíault Material) của hộp thoại này hoặc trong hộp thoại tham số được
xác định(Defỉne Parameters), chi những giá trị đã nhập vào mục dữ liệu cơ sở
mới thích hợp để sử dụng.

Khi ấn vào hộp thoại Set Sheet and Clamps và nhấn vào nút Selecí Sheet

trên màn hình sẽ hiển thị các kích thước phù hợp với vật liệu và độ dày của tấm
hiện hành. Nếu trong quá trình thực hiện chỉ chọn chiều dày đã được xác định
trong Material Database, không xác định kích thước tấm được chỉ định thì kích
thước tiêu chuẩn (Standard Sizes) sẽ tự động được tải trong phần dữ liệu cơ sở.

5.2.3.        Danh mục vật liệu (Material List)

Khu vực này hiển thị những vật liệu có sẵn từ Sheet Database.

Khi chọn vào các vật liệu khác nhau, thì khu vực Stock Listing sẽ đưa ra các
kích thước phù hợp cho vật liệu và chiều dày được chỉ định.

5.2.4.        Chiều dày (Thickness)

Vùng này hiển thị chiều dày thích hợp có sẵn trong dữ liệu cơ sở.

5.2.5.        Kích thước tiêu chuẩn (Standard Sizes)

Khi bổ sung kích thước tấm vào trong cơ sở dữ liệu, có thể xác định một kích
thước từ người sử dụng hay chọn một trong những kích thước tiêu chuẩn từ hộp
thoại sau:

dop-dap-21