Học CNCKad_Bài 3: Quá trình gia công tự động (Auto Processing)

3.1.       Chê độ tự động (Auto)

Tất cả những lựa chọn ở đây có liên quan như thế nào tới các chi tiết hiện
hành sẽ được nhập vào AutoNest. Những cài đặt này đều đã được mặc định và
chúng có thể được thay đổi trước khi chuyển chi tiết gia công tới phần xử lý khác
và sẽ được xác định lại từ AutoNest.

3.1.1.   Cho phép đòi xứng (Mirror Allovved)

Phần này xác định các chi tiết được đối xứng khi chương trình tự động thiết
lập nó trên tấm.

3.1.2.        Kích thước chi tiết được gia công (Buffer Size)

Xác định kích thước cho chi tiết cẩn gia công bằng phạm vi của đường bao,
với phạm vi đó các chi tiết khác không thể đặt trong nó.

3.1.3.        Hưómg gia công (Direction)

Cho phép xác định hướng cần gia công của một chi tiết khi nó được thiết lập
trên tấm.

3.2.        Quá trình gia công tự động (Auto Processing)

Nếu ô giá trị (Vaíid) được sử dụng, CncKad sẽ tự động phân tích của
các chi tiết được gia công và chọn chính xác kích thước đột hoặc cắt, sau đó
chương trình sẽ thực hiện đột tại các vị trí yêu cầu được thiết lập trên chi tiết gia
cồng(Auto-Punch).

Kích thước của chi tiết gia công nhỏ nhất (Minimum Part Size) dùng để xác
định vùng sử dụng gia công nhỏ nhất cho một chi tiết, vùng này có thể được coi
như một chi tiết phần này được xác định trong phần mặc định làm việc
(Working defaults)

Tham số cắt (Cutting Parameter)

Lựa chọn tham số cắt cho phép xác định chế độ mặc định khi lựa chọn cắt.

Khi thanh này được chọn, trang sau được hiển thị:

dop-dap-1