Học CNCKad_Bài 2: Khoảng cách không gia công (Offset), Cài đặt máy

retainer

2.2.1.        Khoảng cách không gia công (Offset)

Giá trị của khoảng không gia công được cài đặt từ điểm gốc (0,0) và từ vị trí
kết thúc phía trên hôn phải của tấm.

2.2.2.        Vị trí (Position)

Lựa chọn này dùng để xác định tấm sẽ được sử dụng như thế nào. Một số
người sử dụng máy có khuynh hướng cắt một nửa tấm rồi sau đó lật nó lại hoặc
xoay nó và cắt nốt nửa còn lại.

Cách này chỉ có ở chế độ cài đặt mặc định những lựa chọn có thể được thay
đổi bất cứ khi nào trong thời gian tạo chưưng trình gia công.

2.3. Bán niảu (Report Template)

Lựa chọn này dùng dể chọn file mẫu sẽ được sử dụng để tạo ra bản file cho
chi tiết cần.

Vùng hiển thị của hộp thoại cho phép chọn mẫu với phần lớn là phù hợp:

retainer1

Có thể có những bản mẫu bằng nhiều ngôn ngữ đã dược đặt trong PC.
Trong trường hợp như vậy, khi muốn có sự chuyển đổi giữa các ngôn ngữ, kích

vào nút Language và sẽ dược hiển thị với một hộp thoại để chọn ngôn ngữ mong
muốn.

2.3.2.        Bản danh sách mẫu (Report Template list)

Khi mở danh mục trong phần này, sẽ nhìn thấy tất cả các mẫu có sẵn trong
cách chọn ngôn ngữ hiện hành.

dot-dap12.png

Ghi chú: Chỉ những mẫu được đặt lên theo như quy ước sẽ được hiển thị

RPT_xxx__tên**.

Vị trí “xxx” biểu thị ngôn ngữ đã chọn, và “**” là một trong ba định dạng
được sử dụng trong CncKad 2002 – RTF, TXT và OEM.

2.3.3.        Bản mầu hiện hành (Current Report Template)

Phần lựa chọn này hiển thị các mẫu sẽ được sử dụng để lạo ra bản file. Mẫu
có thể được tạo do chính người sử dụng, người sử dụng có thể chọn và viết tên,
CncKad sẽ sử dụng nó để tạo một bản mẫu (Report). Tuy nhiên, nếu không
muốn dùng mẫu quỵ ước đã được định trước trong mục bản danh sách mẫu –
Report Template List, có thể sẽ chọn mẫu ở thanh danh mục.

2.3.4.        Chỉnh sửa bản mẫu (Edit Report Template)

Nếu ấn nút này, sẽ có thể chọn mẫu hiện hành.

Việc lựa chọn sẽ được mở phụ thuộc vào kiểu mẫu:

–      Mẫu RTF sẽ được chọn với Microsoft WordPad.

–      Mẫu TXT sẽ được chọn với Metaỉix Editor.

–      Mẫu OEM sẽ được chọn với DOS Edit.

2.4    Cài đặt máy (Machinem Setting)

Phần lựa chọn này cho phép bổ sung, loại bỏ và lựa chọn chế độ cài đặt trong
máy.

dot-dappppppp1.png

2.4.1.        Đường dẫn của máy (Machinc Path)

Cài đặt mục chỉ dẫn, ở đây các file máy sẽ hiện hành.

2.4.2.        Đường dẫn của chi tiết được gia công (Parts Path)

Cài đặt mục chỉ dẫn, ở đây các file của chi tiết gia công sẽ được hiển thị.

2.4.3.        Chọn máy (Machine Selcction)

Lựa chọn này cho phép bổ sung hoặc loại bỏ kiểu máy đã được đặt từ đầu.
Nếu bổ sung một máy sẽ có cách xác định những tham số khác nhau cho nó, đặt
trong phần tham số máy (Machine Parameters).

2.4.4.        Tham sô máy (Machine Parameters)

Phần lựa chọn này dùng để quản lý quá trình cài đặt của máy:

-Mâm quay – tham khảo kiểu mâm quay đổ lựa chọn mâm quay máy sử dụng.

–      ID Char – mỗi loại máy có một chữ cái riêng biệt để nhận biết.

–      Directives – chỉ thích hợp với máy của hãng Amada.

–      Line Setting – phần này được thực hỉộn khi lạo mã NC.

2.4.5.        Chọn file máy (Edỉt Machine Files)

Từ thanh danh mục có thể chọn những file khác nhau, file được chọn có anh
hưởng đến phưưng pháp thực hiện của máy và chương trình NC CncKad sẽ được
tạo.