Học CNCKad_Bài 10: Giới hạn của dụng cụ cắt (Cutting Tools Restrictions)

Bai10-dap

I)    Giới hạn của dụng cụ cát (Cuttỉng Tools Restrictions)

1).        Chiểu rộng nhỏ nhất (Minùnum Width)

Khi đột bên ngoài đường biên, dụng cụ sử dụng không được nhỏ hơn chiều
rộng này.

2)        Chiểu rộng lớn nhất (Maximum Width)

Khi đột ben ngoài đường biên, dụng cụ sử dụng không được lớn hơn chiều
rộng này. Các thông số này được sử dụng đổ tránh việc loại bỏ vật liệu bên
ngoài.

3)      Lựa chọn dụng cụ thích hợp (Tools select preference)

Đưa ra phương pháp để lựa chọn dụng cụ và chọn chức năng lựa chọn giữa
hai cực theo các trạng thái cơ bản sau;

4).        Sử dụng dụng cụ tốt nhất (Best Tools)

Dùng nhiều dụng cụ để đạt được kết quả đột là tốt nhất.

5)        Dụng cụ sử dụng mức tối thiểu (Minimum Tools)

Lựa chọn này được sử dụng trong các quá trình: Kiổm tra, mức sử dụng thích
hợp, dụng cụ được sử dụng lại nhiều lần, những quá trình trên có thể làm giảm
hiệu suất của dụng cụ trong quá trình gia công.

6)        Lần đột cuối cùng tại điểm nối (Last Punch in Middle Preference)

Chọn phương pháp cho lần đột cuối cùng tại điểm nối.

Never- Không kết thúc đột tại tất cả các điểm nối.

Always – Trong mọi trường hợp đặt lần đột cuối tại điểm nối.

7)       Thực hiện chọn biên đột (Perform Crunches Option)

Nếu cho phép, sau mỗi lần có thc, máy sẽ đánh dấu phần đột tại biên ngoài.
Ví dụ:

Phương pháp đột biên.

bai10-dap2

8).        Gia công biên ngoài (Process extern contours)

Khi gia công trên phần mềm, chương trình sẽ chọn đường biên ngoài để đột
(với phương pháp này có thể quá trình gia công sẽ không thực hiện được trong
một số trường hợp).

9_.        Tỉ lệ đột lớn nhất của dụng cụ (Maximum crunch tool ratio)

Có thể xác định được tỉ lệ lớn nhất giữa chiều rộng và chiều cao của dụng cụ,
tỷ lệ này được sử dụng cho đột lỗ các chi tiết trên tấm. Trong quá trình thực hiện
cần chú ý đến phần thiết lập số dụng cụ đột, số lần sử dụng dụng cụ đột sẽ phụ
thuộc vào người vận hành chỉ định hoặc chế độ tự động của máy tính toán. Nếu
bạn muốn đó là một lỗ chỉ đột với một dụng cụ vuông, phần này cần thiết lập chế
độ bằng “1”.

10).        Sử dụng thư viện dụng cụ (Use tool library)

Sử dụng bất kỳ một dụng cụ nào từ thư viện dụng cụ.

11). Sử dụng file cài đặt (Use Setup file)

Chỉ sử dụng dụng cụ đã được lựa chọn trong file cài đặt.

12) . Cảnh báo quá trình đột và cắt (Punch and Cut Warnings)

Hôp thoai sau sẽ hiển thi:

bai10-dap3

13)        Không cho phép vượt quá tải trọng của máy (Do not a!low Over
tonnage)

Không cho phép đột nếu dụng cụ tiến hành trong điều kiện lực vượt quá tải
trọng của máy.

14)       Không cho phép vị trí đột phá huỷ chi tiết (Do not allow Punch
destrovs part)

Không cho phép đột nếu vị trí đột phá huỷ chi tiết nào đó.