Đột Dập CNC_Bài 1: Công nghệ đột dập CNC (Phần mềm CNCKAD 2002)

dot-dap

I. Cài đặt (Settings) Có hai chế độ mặc định khác nhau, ở đó có thể xác định:

–      General Dciaults. Chế độ mặc định chung (thiết lập hộp thoại hiện hành).

–      Part Dciaults. Chế độ mặc định chi tiết (hộp thoại xác định tham số). Hai loại mặc định được truy cập thông qua các hộp thoại khác nhau và tương đối giống nhau trong những tham số cài đặt, nhưng có một sự khác biệt lớn dó là mặc dịnh chi tiết gia công chí xác định chế độ mặc định cho những phần đang làm việc hiện hành và sẽ không ảnh hưởng tới quá trình thực hiện tiếp theo, trong khi đó mặc dịnh chung lại xác định cho các chi tiết dược thực hiện với khu vực chí định này. Sử dụng các thanh khác nhau để truy cập những File được cài đặt.

retainer

1. Thanh hiển thị (Display tab) Khi hộp thoại cài đặt được mở, thanh hiển thị luôn luôn xuất hiện ở ngay trang đầu tiên. Sự xuất hiện của trang này cùng với những lựa chọn có ảnh hưởng không đáng kể tới

các bản vẽ được hiển thị trên màn hình:

dot-dap1

các phần lựa chọn ở đây bao gồm những thiết lập mặc định được dùng để bổ sung kích thước cho chi tiết. Quá trình bổ sung kích thước sẽ được làm trong thời gian đầu khi thực hiện chương trình CncKad cùng với những chế độ cài đặt sẽ được sử dụng trong phần này. Do đó cần xác định chế độ cài đặt thích hợp theo những mục đã lựa chọn khi phần lớn chúng dược sử dụng thường xuyên.

1.1.       Kiểu kích thước (Dimention Type) Phần này được cài đặt kiểu kích thước mặc định, nó sẽ được đưa ra trong mục lựa chọn lệnh kích thước (Dimentỉon) của phầnDraw menu. Trong phần mềm này kích thước thường được sử dụng theo hai kiểu ngang(Horizontal) hoặc dọc (Vertical).

1.2.       Chê độ kích thước (Dimension mode) Phần lựa chọn này dùng để cài đặt chế độ kích thước mặc định, nó sẽ được đưa ra trong mục lựa chọn lệnh kích thước của phần Draw menu. Phần này thường được sử dụng với chế độ kích thước đơn (Single).

1.3.       Kích thước vãn bản (Text Size) ■’ Đây là quá trình cài đặt mặc định cho kích thước văn bản. 1.4.       Kích thước mũi tên (Arrow Size) Đây là quá trình cài đặt mặc định cho kích thước mũi tôn. 1.5.       Hiển thị mũi tên (Show Arrow) Phần này sẽ xác định có hiển thị kích thước của mũi tên hay không.

1.6.       Hệ toạ độ gôc (System Origin) Lựa chọn này dùng để cài đặt giá trị của toạ độ gốc, tại đó sẽ là điểm tham chiếu của hệ thông trong phạm vi thực hiên bản vẽ. Hệ toạ độ gốcSystem Origin trong quá trình tạo chương trình NC phụ thuộc vào loại máy sử dụng, chế độ cài đặt này được xác định trong file cài đặt máy và sẽ không bị ảnh hưởng do cách xác định ở đây.

2. Thanh cài đặt máy (Machine tap) Thanh này dùng đe xác định việc cài đặt tấm gia công và loại máy. Những mặc định cài đặt ở đây sẽ được sử dụng cho các phần vị trí trên tấm. Nó thích hợp để xác định những thông số cài đặt này, đặc biệt nếu thường sử dụng những khoảng nhô giống nhau xung quanh cạnh tấm. Lựa chọn chế độ mặc định có liên quan tới máy được sử dụng, ở đó có nhiều kiểu đột hoặc máy laser. Tuy nhiên, có thổ thay đổi cách xác định chế độ đối với từng loại máy. Khi thanh này được chọn thì trang sau được hiển thị:

dot-dap2.png

2.1.       Máy (Machine) Nếu có nhiều máy được sử dụng, lựa chọn máy mặc định được sử dụng từ danh sách liệt kê Machine. Sự lựa chọn này có thể được thay đổi bất cứ khi nào trong thời gian vẽ, bổ sung trong CAM và giai đoạn gia công cuối. 2.2.       Tâm (Sheet) Những lựa chọn trong phần này cho phép đặt khoảng cách không gia công cho các chi tiết từ các cạnh của tấm và nó sẽ được sử dụng trong suốt quá trình gia công.