Hiệu chỉnh dao khi tiện

Hiệu chỉnh dao khi tiện.

Hiệu chỉnh dao khi lập trình cho nguyên công tiện có thể được thực hiện bằng hai phương pháp:

– Hiệu chỉnh vị trí dao. Trong trường hợp này dao được đưa vào trước lúc gia công (thông thường sau khi gá dao) và nó được huỷ bỏ sau khi kết thúc gia công tất cả các bề mặt bằng dao đó.

– Hiệu chỉnh dao đối với bề mặt gia công. Trong trường hợp này hiệu chỉnh dao được đưa vào trước khi dao đi tới bề mặt gia công cụ thể và nó được huỷ bỏ ngay sau khi bắt đầu cắt.

I. Hiệu chỉnh vị trí dao.

Trong các máy CNC hiện đại thông thường có 6 thông số hiệu chỉnh dao như sau (hình 9.15):

LX – chiều dài của dao theo trục X được xác định theo điểm chuẩn F.

LZ – chiều dài của dao theo trục z.

DX – độ mòn theo trục X (theo đường kính).

DZ – độ mòn theo trục z.

Rs – bán kính đỉnh dao.

A – vị trí đính P được xác định bằng ký hiệu số từ 1 đến 9 tùy thuộc vào hướng của dao (hình 9 .15b).

Mỗi dao có sáu (hoặc ít hơn) thông số hiệu chính. Nhóm thông số hiệu chỉnh này có số hiệu riêng và thông thường nó trùng với số hiệu của dao. Số hiệu của nhóm hiệu chỉnh dao được viết sau số hiệu (mã số) của dao. Ví dụ: dao T15 với nhóm hiệu chỉnh 15 trong câu lệnh được viết là T1515. Nhóm hiệu chỉnh cũng có thể được viết bằng số hiệu khác. Khi đó mã chung của dao sẽ là T1532, T1512, v.v…

Nếu trong chương trình chỉ ghi nhóm hiệu chỉnh thì viết T0015, T0032, T0012, v.v…, điều đó có nghĩa là dao đã được biết ở trên. Số hiệu nhóm hiệu chỉnh (theo số thứ tự) phụ thuộc vào từng loại máy và nằm trong khoảng 14-32 hoặc 14-64. Các thông số hiệu chỉnh được đưa vào bộ nhớ của hệ điều khiển máy và chúng được lưu giữ trong suốt thời gian hiệu chính dao.

Thông tin về hiệu chỉnh dao được viết như sau:

%LF

G92T1 X…Z…B…A…

G92T12X…Z…B…A…

G92 T08X…Z…B…A…

Đối với dao trên hình 9 .15a dòng thông tin có dạng : G92 T15 X85.6 Z54.4 B1.2 A3

Ở đây: B là bán kính mũi dao Rs ; A là số của vết (số 3 trên hình 9.15b).

Trong các máy tiện CNC khác nhau thì hiệu chỉnh vị trí dao cũng được gọi ra theo các phương pháp khác nhau. Thông thường hiệu chinh vị trí dao có hai cách: hiệu chinh chiều dài dao và hiệu chính bán kính đỉnh dao.

* Hiệu chỉnh chiều dài dao (hình 9.16).

Ở đây có sự dịch chuyển hệ toạ độ của dao từ điểm F (điểm chuẩn của chiều dài dao) tới điểm p (đỉnh dao):

%LF

N01 G90 G00 X160 Z-20 T0

N05 G96 S100 M03

N10 GOO X48 Z-95 T1515 M06

N15 G01 Z-100 F0.2

N20 Z-120

N25 X60

N30 Z-130

N35 X70

N40 G00 X160 Z-20T0

N45 M02

Giải thích chương trình: N01 cho biết đài dao ở điểm F, tại đây T0 xoá tất cả các hiệu chinh trước đó theo cả hai trục.

N05: G96 cùng với địa chỉ s cho biết tốc độ cắt S=100 m/phút và trục chính quay theo chiều kim đồng hồ (M03).

N10: thay dao để có dao T1515 và dịch chuyển dao tới điểm 1 với hiệu chỉnh dao theo cả hai trục (X=48, Z=-95).

N154-N35: quá trình cắt chi tiết.

N40: dao dịch chuyển nhanh về điếm F và huỷ bỏ hiệu chỉnh dao theo cả hai trục (TO).

* Hiệu chính bán kính đỉnh dao.

Trong chương trình hiệu chính bán kính đính, dao được gọi ra bằng G41 hoặc G42 tuỳ thuộc vào chiều chuyển động của dao đối với contour chi tiết (hình 9.17a). Chức năng G41 cho biết dao ở bên trái contour gia công nếu nhìn theo hướng dịch chuyển của nó, còn G42 là dao ở bên phải contour gia công.

Chức năng G40 là huỷ bỏ hiệu chinh.

Xét ví dụ trên hình 9.17. Các điểm 0-1-2-3 là quỹ đạo của dao, còn tâm dao nằm ở điểm s. Chương trình được viết như sau:

%LF

N01 G90 GOO X20 Z85 S450 F50 T1503

N02 G01 G41 Z55 T0003

N03 G02 Z25 X60120 K-30

N04 GOO G40 X75 M00

Theo G41 của N02 từ các thông số hiệu chỉnh 03 của dao T15 giá trị Rs (bán kính đỉnh dao) được gọi. Giá trị Rs được tính đến khi xây dựng quỹ đạo của đường cách đều để gia công theo contour. Giá trị I, K là toạ độ tâm cung tròn.

Trong một số máy CNC đối với cc chức năng G41, G42 người ta không ghi số nhóm hiệu chỉnh mà chúng đã được biết khi xác định dụng cụ cắt.

Như vậy chương trình với hiêu chỉnh bán kính đỉnh dao có thể được viết như sau (hình 9.17b):

N07 G40 X70 Z120

N08 T1503 M06

N09 G00 X0 Z70

N10 G42 X0 Z20

N11 G01 X85

Lệnh N07 huỷ bỏ hiệu chỉnh dao khi dao dịch chuyển đến điểm có toạ đô X=70 và Z=120. Lệnh N08 là thay dao (M06) để có dao T15 với nhóm hiệu chỉnh 03. Với lệnh N09 dao dịch chuyển về điểm PS. Lệnh N10 (G42) là hiệu chỉnh bán kính đỉnh dao và dịch chuyển dao tới contour chi tiết. Do có hiệu chỉnh bán kính đỉnh dao cho nên dao có vị trí xác định so với contour chi tiết, có nghĩa là nằm trên quỹ đạo của đường cách đều khi dao dịch chuyển từ điểm 2 đến điểm 1.

9.4.3.2. Hiệu chỉnh dao đối với bề mt gia công.

Phương pháp hiệu chỉnh này được ký hiệu bằng địa chỉ L với số hiệu chỉnh. Trong các hệ điều khiển của máy tiện một số hiệu chỉnh có thể có hai thông số hiệu chỉnh: một thông số để hiệu chỉnh theo trục X và một thông số hiệu chỉnh theo trục z. Ví dụ câu lệnh sau đây:

N(i) G00 X135 Z200 L18 Nghĩa là khi thực hiện hiệu chỉnh thì đối với giá trị x=135 sẽ được thêm (theo dấu) một giá trị đã được xác định trong số hiệu chỉnh L18 theo trục X . Đối với giá trị Z=200 sẽ được thêm (cũng theo dấu) một giá trị đã được xác định trong số hiệu chỉnh L18 theo trục Z.

Thông thường dấu trừ trong số hiệu chỉnh cho biết hiệu chỉnh theo hướng giảm kích thước chi tiết (đường kính và chiều dài) nhưng ngoại trừ trường hợp khi dao cắt từ tâm ra ngoài. Dấu cộng trong số hiệu chỉnh chỉ quá trình ngược lại. Tuy nhiên, có một số hệ điều khiển chỉ chọn giá trị hiệu chỉnh tuyệt đối, còn dấu được xác định bằng các lệnh cụ thể.