HÀM THAY DAO – M06

Hàm dụng cụ cắt T, áp dụng cho trung tâm gia công CNC, sẽ không thực sự thay dao, hàm M06 phải được dùng trong chương trình để thực hiện điều đó. Mục đích của hàm thay dao là trao đổi dao trong trục chính với dao ở vị trí chờ. Công dụng của hàm T đối với hệ thống phay là quay hộp chứa dao và đặt dao đã chọn vào vị trí chờ, nơi thực hiện sự thay dao. Sự tìm- kiếm dao kế tiếp xảy ra trong khi bộ điều khiển xử lý các block tiếp sau sự gọi hàm T.

z> Ví dụ

N81 T01 T01 sẵn sàng; được đưa vào vị trí chờ

N82 MO6          Đưa TOI vào trục chinh.

N83 T02 T02 sẵn sàng, được đưa vào vị trí chờ

Ba block này tương đối dơn giản. Trong block N81, dao được lập địa chỉ là TOI trong chương trình sẽ được đưa vào vị trí chờ. Block kế tiếp, N82 sẽ kích hoạt sự thay dao – dao T01 được đưa vào trục chính, sẵn sàng cắt gọt. Tiếp sau sự thay dao là T02 trong block N83. Block này làm cho hệ điều khiển tìm dao kế tiếp, T02, để đưa vào vị trí chờ. Sự tìm kiếm này xảy ra đồng thời với dữ liệu chương trình tiếp sau block N83, thường là sự chuyển động dao đến vị trí cắt gọt trên chi tiết gia công, ơ đây không có sự tổn thất thời gian, phương pháp này bảo đảm thời lượng thay dao luôn luôn như nhau (được gọi là thời gian phoi – phoi).

Một số nhà lập trình thường muôn rút ngắn chương trình bằng cách lập trình lệnh thay dao cùng với sự tìm kiếm dao kế tiếp trong một block. Phương pháp này tiết kiệm một block cho từng dao trong chương trình. N81 T01 N82 MO6 T02

Kết quả là như nhau, sự lựa chọn tùy theo sở thích cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.