HÀM T ĐỐI VỚI MÁY TIỆN

Cho đến phần này đã trình bày hàm dụng cụ cắt áp dụng cho trung tâm gia công CNC. Các máy tiện cũng sử dụng hàm T nhưng với cấu trúc hoàn toàn khác.

Trạm dao trên máy tiện

Máy tiện băng máy nghiêng sử dụng hộc dao đa giác giữ tất cả các dao cắt trong và ngoài trên các ổ dao đặc biệt. Các trạm dao này tương tự hộp chứa dao trên trung tâm gia công, có thể chứa 8, 10, 12 dao hoặc nhiều hơn (Hình

13.7)

Do mọi dao cắt đều được giữ trong một trạm dao, dao được chọn để cắt gọt sẽ luôn luôn dịch chuyển cùng với tất cả các dao khác vào khu vực làm việc. Đây có thể là thiết kế đã lạc hậu nhưng vẫn còn thông dụng trong công nghiệp. Do có thể xảy ra khả năng va chạm giữa dao và máy hoặc chi tiết gia công, cần rất cẩn thận không chỉ với dao cắt đang hoạt động mà còn

-Chỉ số ổ dao, bù dạng HÌNH HỌC dao

Hình 13.8. Cấu trúc chỉ số dao 4-chữ số đối với máy tiện CNC.

Điều quan trọng là hiểu rõ hàm này. Bôn chữ số được chia thành hai cặp chữ số, thay vì bốn chữ số riêng rẽ. Có thể bỏ qua các số zero dứng trước trong từng cặp chữ số. Mỗi cặp chữ số đều có ý nghĩa riêng:

Cặp thứ nhất (chữ số thứ nhất và thứ hai) điều khiển trạm phân độ dao cắt và sự bù dạng hình học.

o Ví dụ

T01xx – chọn dao cắt lắp trong vị trí 1 và kích hoạt bù dạng hình học số 1.

Cặp thứ hai (chữ số thứ ba và thứ tư) điều khiển bù mòn dao cắt được dùng với dao đã chọn.

chọn số đăng kỷ bù mòn dao là số 1

Thường có thói quen tương hợp các cặp này, nếu có thể. Ví dụ hàm TO 101 sẽ chọn số 1 trên trạm dao, số 1 bù dạng hình học và số 1 bù mòn dao tương ứng. Định dạng này dễ nhớ nhưng chỉ được sử dụng nếu có một số bù được gán cho chỉ số dao cắt.

Nếu hai hoặc nhiều số bù mòn dao được dùng cho một dao, không thể tương hợp hai cặp số. Trong trường hợp đó, cần lập trình hai hoặc nhiều sô bù mòn dao chơ cùng một chỉ số trạm dao.

o Ví dụ:

T0101 Trạm dao 01,

bù dạng hình học 01 và bù mòn dao 01

z> Ví dụ:

T0111 Trạm dao 01,

bù dạng hình học 01 và bù mòn dao 11

Cặp chữ số thứ nhất luôn luôn là chỉ số trạm dao và chỉ số bù hình học. Các ví dụ này giả định bù mòn dao 11 không dùng cho dao cắt khác. Nếu dao 11 được dùng với độ bù 11, cần chọn chỉ số bù mòn dao thích hợp khác, ví dụ

20,    và lập trình là TO 121. Hầu hết các bộ điều khiển đều có không dưới 32 số đăng ký bù dạng hình học và 32 số đăng ký bù mòn dao.

Các giá trị bù có thể áp dụng cho chương trình tiện CNC bằng cách đăng ký giá trị của chúng vào offsei registers (đăng ký độ bù).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.