Giới thiệu CADmeister

CADmeister là một sản phẩm CAD/CAM 3D được phát triển trong các ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản “chất lượng cao, chi phí thấp, và thời gian giao hàng ngắn.” Chúng tôi đề xuất CADmeister như một giải pháp điểm để hỗ trợ một loạt các công việc trong ngành sản xuất công nghiệp của thế giới.

 Giới thiệu các tính năng của phần mềm CADMEISTER

1. Thiết kế cho khuôn nhựa

Thiết kế Khuôn trong CADmeister là áp dụng cho toàn bộ các công việc thiết kế, từ nghiên cứu khả thi để thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, tạo bản vẽ, và chiết xuất dữ liệu

2. Thiết kế cho khuôn dập

Chức năng này hỗ trợ cho thiết kế khuôn dập. “thiết kế khuôn dập” được chia thô thành ba loại năng lực, cụ thể là khả năng hỗ trợ thiết kế, khả năng hỗ trợ mô hình hóa, và khả năng hỗ trợ xử lý.

        3.   Các tính năng khác

             A.   Thiết kế mô hình

CADmeister là một hỗ trợ mô hình khung dây, bề mặt và mô hình khối. CADmeister cung cấp một môi trường tự do về mô hình, linh hoạt từ sự khác biệt của mô hình dữ liệu, bao gồm cả khả năng cho phép các hoạt động thiết lập giữa các mô hình bề mặt và mô hình khối.

              B.   Trao đổi dữ liệu

Khách hàng cung cấp  dữ liệu trong các loại định dạng. Trao đổi dữ liệu với khách hàng là một trong những quá trình quan trọng nhất mà chúng tôi làm. CADmeister cung cấp công cụ trao đổi dữ liệu mạnh mẽ cho phép gửi và nhận dữ liệu chính xác đến và đi từ các hệ thống CAD khác nhau.

           C. Ứng dụng công nghệ 3D trong sản xuất

Ngoài các chức năng tiêu chuẩn của ứng dụng công nghệ sản xuất 3D, khả năng phân tích chuyển động dành riêng cho khuôn thiết kế có sẵn. Phân tích chuyển động của kết cấu khuôn có thể được thực hiện dễ dàng.

               D. Thiết kế điện cực CAD

“Hình dạng điện cực tạo CAD” là khả năng hỗ trợ toàn diện xem xét các vùng điện cực của một hình dạng mô hình về khe hở đánh điện là phù hợp, tạo ra một hình dạng điện cực, và tạo ra các dữ liệu để gia công. Các thuộc tính đặc biệt đối với điện cực được giao cho một hình dạng điện cực tạo ra liên kết đến “CAM để tạo điện cực”, và quá trình này có thể tiếp tục được tự động hoá

               E. Gia công điện cực CAD

“CAM để tạo điện cực” cho phép để thực hiện chung các quy trình từ tính CAM để can thiệp kiểm tra thực hiện sau xuất ra  chương trình NC. Dữ liệu từ các thuộc tính được gán cho một mô hình điện cực và thả nó vào một Data Base. Nhiều hình dạng điện cực có thể được xử lý đồng thời và hiệu quả, do đó, dữ liệu chuyển sang trung tâm gia công có thể được tạo ra với một cách tối ưu.

              F. Gia công lỗ

“Gia công Lỗ ” tự động tạo ra dữ liệu tiêu chuẩn cho gia công lỗ, từ thuộc tính  lỗ được giao và thông tin hình học, bất kể 2D hoặc 3D. Dữ liệu gia công lỗ có thể được tạo ra từ một nguồn khác nhau bao gồm một mô hình khối chuyển tiếp, dữ liệu bản vẽ, thông tin lỗ từ file (CSV). Sử dụng “gia công  lỗ” cùng với “Khuôn” làm cho nó có thể gia công lỗ hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.