Giới thiệu các lệnh trong Vericut!

 Mở một file lưu sẵn trong Vericut.
File>Open. Xuất hiện cửa sổ như sau:


Chọn folder chứa file cần mở bằng cây thư mục hoặc chọn bằng shortcut, góc phải cửa sổ đỗi với các folder đã sử dụng, hoặc folder chính của Vericut.
Chọn file Vericutm.VcProject trong shortcut Library cho bài tập 1 này.
2. Một số lệnh cơ bản khác:
*) Hiện Project Tree (Cây G-code)


Giao diện trước và sau khi dùng lệnh (Xuất hiện cửa sổ G-code)


*) Lựa chọn thời điểm dừng mô phỏng
Trong cửa sổ Project tree, Phải chuột vào Project vericutm, chọn Motion.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Trong cửa số Motion, có thể chọn cho chương trình dừng ở vị trí như End, Num of Cuts, v.v… như ảnh đính kèm.
*) Zoom box, Fit zoom


Chọn cửa sổ cần zoom và kết quả như sau:


Hay sử dụng Fit zoom


*) Trong 1 chương trình, có thể có nhiều Setup cho mỗi chi tiết, mỗi Setup có thể dùng một máy riêng. Khi chương trình đang mô phỏng Setup nào thì ở Project tree, setup đó sẽ được in đậm.

*) Refine
Khi phóng to hay chuyển góc nhìn của chi tiết, hình ảnh có thể bị xấu đi, không rõ. Dùng lệnh Refine để sửa lại lỗi trên.


Chỉnh Motion về kết thúc ở cuối chương trình, mô phỏng chương trình bằng button ở phía dưới bên phải chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.