Gia công phay CNC_Bài 4: Ứng dụng lập trình và gia công trên máy CNC

Phần 4: ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC
Bài tập ứng dụng gia công Phay
Bài tập 1:
phay-cnc-54
N40 G90 G00 X0. Y0.;
N50 G01 X-10.Y-20.R8.;                          (P1)
N60 G01X-50.R10.;                                   (P2)
N70Y10.;                                                      (P3)
N80X-19.97 Y25.01;                                  (P4)
N90 G03 X7.97Y38.99R18.;                    (P5)
N100 G01X30.Y50.;                                  (P6)
N110 G91X10.1 Y-10.1;                              (P7)
N120 G90 G02 X59.9 Y20.1 R14.;         (P8)
N130 G01X70.Y10.;                                    (P9)
N140Y-20. R10.;                                         (P10)
N150X50.;                                                    (P11)
N160 G03X30. R10.;                                 (P12)
N170 G01X10.R8.;                                    (P13)
N180 X0.Y0.;
Bài tập 2 :
phay-cnc-55
G0X30 Y-30                                                (P1)
G1Y22.67                                                     (P2)
G3 X24.07Y26.18R4.                                (P3)
G2 X-18.27Y23.46 R50.                            (P4)
G3 X-23.46Y18.27R4.                              (P5)
G2 X-23.46Y-18.27R50.                           (P6)
G3 X-18.27Y-23.46R4.                             (P7)
G2 X24.07Y-26.18 R50.                            (P8)
G3 X30Y-24.67 R4.                                    (P9)
G1 X33.
Bài tập 3:
phay-cnc-56
%
O1001
G17 G21 G90 G94 G97 G49 G40 G80;
G28 G91 Z0;
G90;
T01 M06;
S500 M03;
G54;
G43 H01 Z0.0;
M8;
G0 X0. Y0.                                 (P1)
G1 Y20.F120;                            (P2)
G3 X-15. Y35. I-15.J0.;            (P3)
G2 X-45. Y35. I-15.J0.;           (P4)
G3 X-60. Y20. I0. J-15.;         (P5)
G1 Y0.;                                        (P6)
G1 X0.;                                       (P1)
M9;
G28 G91 Z0.;
G28 X0. Y0.;
M5;
M2;
M30;
%
Bài tập 4:
phay-cnc-57
phay-cnc-58
phay-cnc-59
Bài tập 5 : 
phay-cnc-60
N05 G54
N10 M6 T1 G43 H1 M3
N15 S500 F120
N20 G0 X-22 Y-22
N25 Z-3
N30 G1 X3 Y6G41 H2                               (P1)
N35 G91X0 Y24                                         (P2)
N40X12 Y9                                                  (P3)
N45X36                                                        (P4)
N50Y-24                                                       (P5)
N55X-21                                                       (P6)
N60 G90X3 Y6                                            (P1)
N65 G0 X-21 G40
Bài tập 6:
phay-cnc-61
phay-cnc-62
Bài tập 7: 
phay-cnc-63
phay-cnc-64
Bài tập 8:
phay-cnc-65
G90 G01 X0 Y0
X30
G03 X54R12
G01 X82
G02 X108R13
G01 X123
X80 Y45
X40
Y75
G03 X35 Y80 R5
G01 X20
G03 X0 Y80 R10
G01 Y0
M30
Bài tập 9:
phay-cnc-66
O0010
N10 G00 X-15 Y-15
N20 G41 G01 X0 Y0 F100
N30 Y40
N40 X30 Y80
N50 X60
N60 G02 X100 Y40 R40
N70 G01 Y30
N80 G03 X70 Y0 R30
N90 G01 X0
N100 X-15 Y-15
Bài tập 10: 
phay-cnc-67
N5 G90 G71
N10 T1 M6
N15 G92 X-100 Y86 Z95
N20 G0 X0 Y0 S2500 M3
N25 Z12.5
N30 G1 Z-12.5 F150
N35 X-20Y30
N40 G2 X10 Y100R80
N45 G1 X140 Y60
N50 G2 X150 Y0 R50
N55 G1 X0Y0
N60 G0 Z12.5
N65 G91 G28 Z0 M5
N70 G91 G28 X0 Y0
N75 M30
Bài tập 11:
phay-cnc-68
phay-cnc-69
 
phay-cnc-70
phay-cnc-71
phay-cnc-72
Bài tập 13:
phay-cnc-73
N5 G00 G54 G64 G90 G17 X20 Y-20 Z50;
N10 S450 M03 F250 D01 (12.5 MM DIA);
N15 C0;
N20 Z5;
N25 G01 Z0;
N30 Z-5;
N35 G41 X0Y0;
N40 X-48;
N45 X-68 Y72;
N50 X-28;
N55 Y44;
N60 X12 Y32;
N65 X0 Y0;
N70 G40 X20 Y-20;
N75 G00 Z50;
N80 Y100;
N85 M30;
Bài tập thực hành 
Bài tập 15:
phay-cnc-74
Bài tập 16:
phay-cnc-75
Bài tập 17:
phay-cnc-76
Bài tập 18:
phay-cnc-77
 
Thực hành trên phần mềm CIMCO
Giao diện chính của phần mềm CIMCO
phay-cnc-78
Chú ý:
–   Chế độ Tiện trong Cimco
Tại Ribbon File Type –> chọn ISO Turning.
–   Chế độ Phay trong Cimco
Tại Ribbon File Type –>chọn ISO Milling.
Viết chương trình
Tab Editor –> New –>giao diện viết chương trình.
phay-cnc-79
Mô phỏng chạy dao
Tab Backplot–> nhấn Backplot Windown –> nhấn Play (góc dưới bên phải)
phay-cnc-80
 
Chú ý :
–   Chế độ Tiện trong Cimco
Tại Ribbon File Type –> chọn ISO Turning.
–   Chế độ Phay trong Cimco
Tại Ribbon File Type–> chọn ISO Milling.
Mô phỏng có phôi
Tab Backplot –>nhấn Solid Animation –> nhấn Play –>mô phỏng gia công có phôi.
Lưu chương trình 
Tab Editor –> Save As –> Chọn đường dẫn đển lưu –>Đặt tên (Oxxxx) –>nhấn Save.
Bảng thông số chạy dao phay
phay-cnc-81
phay-cnc-82
phay-cnc-83
phay-cnc-84
phay-cnc-85
phay-cnc-86
phay-cnc-87
 
A qualified teacher will have greater knowledge of the subject, and can help you learn https://pro-essay-writer.com/ better.