FEEDHoLD VÀ OVERRIDE

Trong khi chạy chương trình, tốc độ cắt được lập trình có thể tạm thời dừng lại hoặc thay đổi bằng cách dùng một trong hai tính năng khả dụng của hệ thông điều khiển. Thứ nhất là công tắc feedhold và thứ hai là cồng tắc feedrate override. Cả hai công tắc này đều là tiêu chuẩn và cho phép người vận hành CNC điều khiển bằng tay tốc độ cắt lập trình trong khi thực thi chương trình, chúng được bố trí trên bảng vận hành.

Công tắc Feedhold

Đây là nút nhấn có thể chuyển đổi giữa hai chế độ Feedhold ON và Feedhold OFF, sử dụng cho cả lượng ăn dao Ị phút và lừợng ăn dao/vòng quay. Trên nhiều bộ điều khiển, công tắc feedhold không chỉ dừng ăn dao khi G01, G02, hoặc G03 có hiệu lực, mà còn dừng cả chuyến động nhanh G00. Các tính năng khác của chương trình vẫn duy trì hiệu lực trong suốt trạng thái feedhold.

Đối với một số nguyên công cắt gọt xác định, tính năng feedhold (tạm dừng ăn dao) bị mất hiệu lực một cách tự động. Điều này là điển hình đốì với tarô ren và tiện ren, G92 và G76 trên máy tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.