ĐỊNH DẠNG NHẬP KÍCH THƯ0C

Năm 1959 được coi là năm đầu tiên áp dụng điều khiển số trong thực tế. Từ thời kỳ đó, nhiều thay đổi đã diễn ra, ảnh hưởng đến sự định dạng lập trình nhập kích thước.

Ngày nay, dữ liệu kích thước có thể lập trình theo một trong bôn phương pháp:

□      Định dạng địa chi toàn phần

□      Bỏ các số zero đứng trước.

□      Bỏ các số zero đứng sau.

□      Dấu chấm thập phân.

Để hiểu các khác biệt định dạng, cần xem xét lại quá khứ. Các hệ điều khiển cũ (chủ yếu là NC so với các hệ CNC hiện tại) không có khả năng chấp nhận mức nhập kích thước cao nhất – định dạng dấu thập phân – còn các bộ điều khiển mới nhất đều chấp nhận mọi định đạng chương trình cũ kể cả khi định dạng thập phân trở nên phổ biến.            Lýc     do        là         tính     tương

thích với các chương trình đã có   (chương          trình

cũ). Do phương pháp lập trình dấu thập phân là mới nhất trong số 4 phương pháp, hệ điều khiển cho phép lập trình dấu thập phân cũng có thể chấp nhận các chương trình đã viết từ nhiều năm trước (với giả thiết cả bộ điều khiển và máy công cụ cũng tương thích), nhưng điều ngược lại là không đúng.

Đây cũng là vấn đề rất quan trọng, do hiểu biết về phương pháp bộ điều khiển diễn dịch số không có dấu thập phân là điều cơ bản đốì với mọi lệnh chuyển động dao và lượng ăn dao.

Định dạng địa chỉ toàn phẩn

Định dạng toàn phần của địa chỉ kích thước được quy định bằng chuẩn +44 trong hệ Anh và +53 trong hệ mét. Điều đó có nghĩa là cả 8 chữ số khả dụng đều được viết cho các từ ngữ trục X, Y, z, l[ J, K’,… Ví dụ, kích thước theo hệ Anh .625 khi áp dụng cho trục X, sẽ được viết như sau:

X00006250

Kích thước hệ mét 0.42 mm, áp dụng cho trục X được viết là:

X00000420

Lập trình định dạng toàn phần cho các bộ điều khiển thời kỳ đầu, nhưng cho tới nay vẫn đúng. Trục được lập trình thường được ghi không cần sự gán trục, được xác định bằng vị trí của kích thước trong block. Đối với lập trình CNC hiện đại, định dạng toàn phần đã lạc hậu và được nêu ra ở đây chỉ để tham khảo và so sánh. Định dạng này vẫn hoạt động tốt trong các chương trình hiện đại, nhưng không được dùng làm tiêu chuẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.