Định dạng lập trình G92

Dữ liệu vị trí dao cắt liên quan với lệnh G92 sẽ được đăng ký (lưu) trong bộ nhớ của hệ thông điều khiển.

Định dạng đối với lệnh G92 như sau:

Trong mọi trường hợp, địa chỉ của từng trục chuyên biệt khoảng cách từ zero chương trình đến điểm quy chiếu dao (mũi dao). Nhà lập trình cung cấp tất cả các tọa độ dựa trên chuẩn chương trình (zero chương trình). Trục bổ sung bất kỳ cũng được đãng ký với G92, ví dụ trục B để phân độ bàn máy trên trung tâm gia công ngang.

Xác lập vị tní dao cắt

Công dụng duy nhất của lệnh G92 là đăng ký vị trí dao cắt hiện hành vào bộ nhớ của hệ thống điều khiển.


Có thể thấy tác dụng củạ G92 trên màn hình hiển thị uị trí tuyệt đối. Ớ mọi thời điểm, sự hiển thị vị trí tuyệt đối luôn luôn có vài giá trị cho từng trục, chúng có thể là zero hoặc số bất kỳ. Khi lệnh G92 được thực thi, mọi giá trị hiện hành trên màn hiển thị sẽ được thay bằng các giá trị chuyên biệt theo G92. Nếu có trục không được chuyên biệt với G92, sẽ không có sự thay đổi hiển thị đối với trục đó. Tại máy, người vận hành có trách nhiệm tương hợp xác lập dao cắt thực với các giá trị chuyên biệt trong lệnh G92.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *