Điều khiển tốc độ cắt

Tôc độ cắt là đại lượng lập trình gần gũi nhất với hàm trục chính. Hàm trục chính điều khiển tốc độ và chiều quay trục chính, tốc độ ăn.dao (cắt) điều khiển tốc độ chuyển động của dụng cụ cắt, thường để cắt gọt lượng dư gia công (phôi). Sự định vị nhanh, đôi khi còn gọi là chuyển động nhanh hoặc chuyển động ngang nhanh,không được coi là tốc độ ăn dao thực sự, sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 19.

ĐIỂU KHIỂN TỐC ĐỘ CẮT

Tác động cắt gọt có thể là chuyển động quay của dụng cụ cắt (ví dụ, khoan, phay,…), chuyển động quay của phôi (nguyên công tiện), hoặc tác động khác (cắt bằng ngọn lửa, cắt bằng laser, phóng điện,…). Hàm tốc độ cắt được dùng trong chương trình CNC để chọn giá trị tốc độ cắt thích hợp cho nguyên công cắt gọt cụ thể.

Trong lập trình CNC, có thể sử dụng một trong hai kiểu tốc độ cắt.

□     Tốc độ ăn dao tính theo phút

□     Tốc độ ăn dao theo vòng quay.

Các kiểu máy phổ biến, trung tâm gia công và máy tiện CNC, có thể được lập trình theo một trong hai chế độ đó. Trong thực tế, thường sử dụng lượng ăn dao/phút trên trung tâm gia công và lượng ăn dao/vòng quay trên máy tiện.

Ngoài ra còn có tốc độ ăn dao thời gian ngược, nhưng rất ít sử dụng trong thực tế.

HÀM TỐC Độ QẮT

Địa chỉ gọi hàm tốc độ cắt trong chương trình là địa chỉ F, tiếp theo là số các chữ số, số lượng chữ số sau địa chỉ F tùy thuộc chế độ ăn dao và ứng dụng của máy công cụ, có thể cho phép dấu thập phân.

Lượng ăn dao tính theo phút

Đối với các ứng dụng phay, mọi lượng ăn dao theo chế độ nội suy tuyến tính và nội suy vòng đều được lập trình theo inch per minutes (in/ min) hoặc milimét / minute (mm/min). Giá trị lượng ãn dao là khoảng dao cắt hành trình trong trong một phút. Giá trị này có tính chế độ -và chỉ bị xóa bằng địa chỉ F khác. Ưu điểm chính của tốc độ ăn dao tính theo phút là giá trị này không phụ thuộc vào tốc độ trục chính, rất hữu ích trong các nguyên công phay sử dụng nhiều cỡ đường kính dao. Viết tắt tiêu chuẩn của lượng ăn dao tính theo phút là:

□                                                    inch per minute   in/min (hoặc ipm)

□                                                    Milimetes per minute     mm/min

Định dạng phổ biến của lượng ăn dao/phút theo hệ Anh là F3.1 và hệ mét là F4.1. Ví dụ tốc độ ăn dao 15.5 in/min sẽ được lập trình là F15.5. Trong hệ mét, tốc độ ăn dao 250 mm/min, trong chương trình sẽ là F250.0. Một số máy đặc biệt có thể có định dạng địa chỉ F hơi khác.

Đại lượng quan trọng cần nhớ về tốc độ ăn dao là khoảng các giá trị ăn dao khả dụng. Khoảng ăn dao của hệ thống điều khiển luôn luôn vượt quá khoảng giá trị trong hệ thống tự động của máy. Ví dụ, khoảng ăn dao của hệ thống Fanuc là.001 – 24.000.0 in/min, hoặc

  1. 0001 — 240000.0 mm/min. Bạn hãy chú ý, sự khác biệt giữa hệ Anh và hệ mét chỉ là vị trí dấu thập phân, không phải là sự chuyển đổi thực sự. Trong lập trình, chỉ những tốc độ ăn dao trong khoảng cho phép mới được sử dụng, giá trị này luôn luôn nhỏ hơn giá trị trong hệ điều khiển.

Trong nguyên công phay, lệnh lập trình (mã G) đối với lượng ăn dao Iphút là G94. Đối với hầu hết các máy, giá trị này được xác lập một cách tự động, theo mặc định của hệ thống và không cần viết trong chương trình. ĐỐI với các nguyên công tiện, lượng ăn dao/phút hầu như không sử dụng. Trong Nhóm A, mả G đối với lượng ăn dao/phút là G98, các Nhóm B và c là G94. Các máy tiện CNC chủ yếu sử dụng chế độ lượng ăn dao /vòng quay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.