Điều khiển chế độ chạy trên máy phay Hass

HANDLE            Cho phép núm điều chỉnh được sử dụng để điều khiển tốc

CONTROL         độ ăn dao trong phạm vi ±1% (từ 0 đến 999%).

FEEDRATE

phim 1

Hình 2.11 Các phím OVERRIDES

-10                                     Giảm tốc độ ăn dao hiện thời xuống 10% (từ 10 đến 200%)

     100%                        Đặt tốc độ ăn dao điều khiển đến tốc độ ăn dao đã lập trình.

     +10                                     Tăng  tốc  ăn dao hiện thời lên 10% (từ 10 đến 200%).

 

HANDLE            Cho phép núm điều chỉnh được sử dụng để điều khiển tốc

CONTROL         độ trục chính trong phạm vi ±1% (từ  0 đến 999%).

SPINDLE

-10                    Giảm tốc độ trục chính hiện thời xuống 10%(từ 10 đến 150%).

    100%                         Đặt tốc độ trục chính điều khiển đến tốc độ lập trình.
   + 10                                      Tăng  tốc độ trục chính hiện thời lên 10%(từ 10 đến 150%).

CW                  Khởi động trục chính theo chiều kim đồng hồ .Trừ các máy CE.

   STOP                          Dừng trục chính.

 CCW                Khởi động trục chính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Trừ các máy CE.

5%RAPID           Giới hạn dịch chuyển ngang nhanh đến 5% của giá trị lớn nhất.

25%RAPID         Giới hạn dịch chuyển ngang nhanh đến 25% của giá trị lớn nhất.

50%RAPID         Giới hạn dịch chuyển ngang nhanh đến 50% của giá trị lớn nhất.

100%RAPID       Giới hạn dịch chuyển ngang nhanh đến 100% của giá trị lớn nhất.

DISPLAYS          Các phím hiển thị nằm chính giữa phía trên. 8 phím này cung cấp đường vào các hiển thị khác nhau, thông tin thường dùng và các tiện ích trợ giúp cho người dùng. Một số trong các phím đó là các phím đa chức năng, chúng sẽ hiển thị các hình ảnh khác nhau khi được ấn nhiều lần. Hiển thị hiện hành luôn được hiển thị ở dòng bên trái của màn hình.

 

Hình 2.12 Các phím DISPLAY

 

 phim 2

 

PRGRM              Hiển thị chương trình được lựa chọn hiện thời.

/CONVRS

phim 3

Hình 2.13 Chương trình hiển thị hiện hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *