Dao tiện

Dao tiện ngoài 95°, insert Q#MG 80°

Dao tiện mặt 95°, insert Q#MG 80°

Dao tiện ngoài 95°, insert W 80°

Dao tiện ngoài 95°, insert C 80°

Dao tiện ngoài 75°, insert S 90°

Dao tiện ngoài 75°, insert L

Dao tiện ngoài 75°, insert C 100°

Dao tiện ngoài 75°, insert W 80°

Dao tiện ngoài 90°, insert W 80°

Dao tiện ngoài 91°, insert D 55°

Dao tiện ngoài 91°, insert V 35°

Dao tiện ngoài 91°, insert T 60°

Dao tiện ngoài 93°, insert C 80°

Dao tiện ngoài 93°, insert L

Dao tiện ngoài 93°, insert L

Dao tiện ngoài 93°, insert D 55°

Dao tiện ngoài 93°, insert V 35°

Dao tiện mặt 75°, insert C 100°

Dao tiện mặt 78°, insert L

Dao tiện mặt 75°, insert S 90°

Dao tiện ngoài 75°, insert S 90°

Dao tiện ngoài 45°, insert W 80°

Dao tiện ngoài 60°, insert W 80°

Dao tiện ngoài 62.5°, insert D 55°

Dao tiện ngoài 72.5°, insert V 35°

Dao tiện ngoài 112°, insert V 35°

Dao tiện ngoài 60°, insert T 60°

Dao tiện ngoài 45°, insert S 90°

Dao tiện ngoài 45°, insert S 90°

Dao tiện mặt 91°, insert T 60°

Dao tiện ngoài 93°, insert T 60°

Dao tiện ngoài 93°, insert T 60°

Dao tiện ngoài 12°, insert L

Dao tiện ngoài, insert R tròn

Dao tiện ngoài, insert R tròn

Dao chuốt ống ngoài

Dao móc lỗ 95°, insert W 80°

Dao móc lỗ 95°, insert Q#MG 80°

Dao tiện mặt trong 95°, insert Q#MG

Dao móc lỗ 95°, insert C 80°

Dao móc lỗ 95°, insert V 35°

Dao móc lỗ 95°, insert V 35°

Dao móc lỗ 95°, insert T 60°

Dao móc lỗ 91°, insert W 80°

Dao móc lỗ 91°, insert T 60°

Dao móc lỗ 93°, insert W 80°

Dao móc lỗ 93°, insert L

Dao móc lỗ 93°, insert D 55°

Dao móc lỗ 93°, insert V 35°

Dao móc lỗ 75°, insert S 90°

Dao móc lỗ 45°, insert S 90°

Dao móc lỗ 107.5°, insert V 35°

Dao móc lỗ 142°, insert V 35°

Dao móc lỗ, insert R tròn

Dao móc lỗ 88°, insert S 90°

Dao móc lỗ trong và tiện định hình

Dao móc lỗ trong và tiện định hình

KIT dao tiện tiêu chuẩn

Dao đa năng (khoan, tiện ngoài, móc lỗ)

Dao đa năng (khoan, tiện ngoài, móc lỗ, tiện ren)

Dao tiện lùi

Dao tiện ngoài

Dao tiện ren trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.