Đánh số block theo số gia

Các block trong chương trình có thể có thứ tự bất kỳ – tăng, giảm, hoặc phối hợp – chúng có thể được lặp lại hoặc có thể bỏ qua. Một số thực hành lập trình được ưa chuộng do có tính logic và dễ hiểu. Bạn không nên phối hợp thứ tự tăng và giảm, cũng không nên dùng các chỉ số lặp lại. Nếu chương trình có các số block lặp lại và cần tìm chĩ sồ’ block trên máy, hệ điều khiển sẽ tìm sự xảy ra thứ nhất của số block đó, có thể không phải là block cần tìm. Sự tìm kiếm tiếp theo sẽ lặp lại từ chuỗi đã tìm được trước đó. Lý do về sự rộng rãi chung trong đánh số block là cung cấp tính linh hoạt cho người vận hành CNC sau khi chương trình hoàn tất và được tải vào bộ điều khiển.

Số thứ tự block không ảnh hưởng đến thứ tự xử lý chương trình, bất kể số gia được sử dụng. Ngay cả khi các block được đánh số theo chiều giảm hoặc phối hợp tâng và giảm, chương trình gia công vẫn luôn luôn xử lý theo chuỗi thứ tự, dựa vào nội dung của block, không dựa vào chi số. Số gia 5 hoặc 10 được dùng nhiều trong thực tế do cho phép chèn thêm 4 hoặc 9 block giữa hai block hiện hữu bất kỳ, điều này là quá đủ cho hầu hết các chỉnh sửa chương trình.

Đối với các nhà lập trình CNC, sử dụng hệ thông lập trình trên cơ sở máy tính chỉ có vài từ ngữ liên quan đến lập trình của các số chuỗi thứ tự. Tuy hệ thông lập trình máy tính cho phép số khởi đầu của block và số gia có thể là tổ hợp bất kỳ, nhưng chủ yếu vẫn dùng số bắt đầu và các số gia là 1 (Nl, N2, N3,…). Mục đích của lập trình dựa trên máy tính là duy trì cơ sở dữ liệu chính xác của dạng hình học chi tiết gia công ưà quỹ đạo dao cắt. Nếu chương trình được chỉnh sửa bằng tay, cơ sở dữ liệu của chi tiết trên máy tính sẽ mất chính xác. Sự thay đổi chương trình CNC bất kỳ phải luôn luôn được phản ánh trong mã nguồn của chương trình và kết quả của thay đổi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.