Đăng ký vị trí theo trục z

Đối với phay đứng, đế thực hiện sự thay dao tự động, trục z phải trở về zero máy. Giá trị đãng ký vị trí này được đo từ zero máy của trục z (thường là mặt trên hoàn tất), đến đính quy chiếu dao, trong khi trục z ở vị trí zero máy.

Nói chung, từng dao đều có giá trị z khác trong lệnh G92, với giả thiết các dao có chiều dài khác nhau, về nguyên tắc, các xác lập XY sẽ không đổi. Hình 15.3 minh họa xác lập đối với lệnh G92 dọc theo trục z. Ví dụ 01601 minh họa cho khái niệm này.

□      Dụng cụ cắt sẽ là dao được thay đầu tiên

□      G92 phải được thiết lập trước mọi chuyển động dao bất kỳ

□      Dao phải trở về vị trí G92 sau khi hoàn tất sự cắt gọt.

Cả ba nguyên tắc này đều được tuân thủ trong chương trình mẫu:

01601 NI G20

N2 G17 G40 G80 G90 TOI N3 MO 6

N4 G92 X9.75 Y6.5 Z11.0

N5 GOO XI. 0 YO . 5 S800 M03 (MOVE TO POSITION) N6 Z0 .1 MO 8  (MOVE TO CLEAR ABOVE)

N7 G01 Z-0.55 F5.0    (FEED TO DEPTH)

N8 X3.0 Y4.0 F7.0      (CUT A SLOT)

N9 GOO Zll. 0 M09 (RAPID TO Z MACHINE ZERO)

N10 X9.75 Y6.5 M05 (RAPID TO XY SET POSITION) Nil MO 1    (OPTIONAL STOP FOR TOOL 1)

Đây là ví dụ đơn giản khi viết nhưng khó xác lập trên máy. Vào thời điểm này bạn chưa cần biết các mục nhập chương trình, phần sau sẽ giải thích rõ.

Bạn chú ý – vị trí xác lập trục z luôn luôn được biết — tại zero máy. Bất kể sự thay dao được thực hiện theo các trục XY, tại zero máy hay cách xa điểm đó, định dạng chương trình vẫn như nhau, chĩ ý nghĩa của các giá trị là khác nhau. Chĩ một dao được sử dụng, nhưng nói chung từng dao đều có giá trị z riêng để đăng ký vị trí, do các dao có chiều dài khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.