Đặc tính kỹ thuật của vật liệu

Nghiên cứu quan trọng trong quy hoạch lập trình là đánh giá vật lịệu phôi. Phôi còn thô và chưa được gia công cắt gọc (tấm, thanh, vật đúc, vật rèn, Một số phôi có thể được gia công sơ bộ, chuyển đến từ máy khác hoặc nguyên công kohác, có thể là nguyên khôi hoặc có lỗ sẵn, với lượng dư cần gia công bằng CNC. Kích cỡ và hình dạng phôi xác định phương pháp gá lắp và định vị. Lọai vật liệu (thép, gang, hợp kim đồng, hợp kim nhồm, …) tác động đến sự lựa chọn dụng cụ cắt và điều kiện gia công cắt gọt.

ppp

Định mức tính gia công

Một vấn đề quan trọng trong các đặc tính kỹ thuật vật liệu là tính gia công. Các bảng và đồ thị về lượng ăn dao và tốc độ được đề nghị cho các vật liệu thông dụng thường được các công ty chế tạo dụng cụ cắt cung cấp các đồ thị này rất hữu dụng trong lập trình, đặc biệt khi chưa biết rõ rệt vật liệu gia công. Các giá trị được đề nghị nói chung là điểm khởi đầu khá tốt, và sau này có thể được tốì ưu hóa, khi bịết rõ hơn các tính chất của vật liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.