Creo Parametric 2.0_Tạo Turning Manufacturing Models

Tổng quan

Tạo mô hình gia công là bước đầu tiên trong gia công. Mô hình gia công cuối cùng có chứa tất cả các thông tin gia công, chẳng hạn như thông tin hoạt động, mô hình tham chiếu, và các thông tin trình tự NC.

Trong bài này, bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các mô hình gia công sử dụng các mô hình gia công mẫu. Điều này là quan trọng bởi vì, bằng cách sử dụng mô hình gia công khuôn mẫu, bạn có thể chuẩn hóa các cấu hình mô hình gia công ban đầu.

Tạo Turning Manufacturing Models

Tạo mô hình gia công là bước đầu tiên trong gia công.

Mô hình gia công có chứa tất cả các thông tin gia công, chẳng hạn như:

 • Operations
 • Workcells
 • NC sequences
 • Reference models
 • Workpiece models

Mô hình gia công

 • Mô hình gia công assembly file – “filename”.asm

Khi mô hình gia công đang phát triển, chúng có chứa tất cả các thông tin gia công, chẳng hạn như các hoạt động, workcells, trình tự NC, mô hình tham chiếu, và các mô hình chi tiết.

File lắp ráp mô hình gia công được tạo ra khi bạn tạo ra một mô hình gia công. Nó có định dạng tên tập tin “filename” .asm.

 • Các tập tin lắp ráp mô hình gia công có chứa tất cả các thông tin gia công, chẳng hạn như thông tin hoạt động và các thông tin trình tự NC.
 • Tập tin này có chứa thông tin cho lắp ráp mô hình tham chiếu, chi tiết cố định, và phôi lắp ráp thành các mô hình gia công.

Template Manufacturing Models

Một mô hình gia công mẫu có thể được lựa chọn và sao chép trong quá trình sáng tạo. Sử dụng mô hình gia công khuôn mẫu cho phép bạn tiêu chuẩn hóa trên các cấu hình mô hình gia công ban đầu. Nếu một mô hình mẫu không được chọn, sau đó các mô hình gia công ban đầu là trống rỗng.

 • Theo mặc định, các mô hình gia công mẫu mặt phẳng bao gồm các dữ kiện mặc định và hệ thống mặc định phối hợp.
 • Các mô hình gia công mẫu được cấu hình với một trong hai đơn vị hệ mét hoặc imperial.
 • Các mô hình gia công mẫu người dùng định nghĩa cũng có thể được cấu hình và chọn.

PROCEDURE – Creating Turning Manufacturing Models

Close Window             Erase Not Displayed

Turning\Mfg_Models              CREATE NEW

Bài tập 1:   Tạo mô hình gia công bằng cách tạo mô hình gia công mẫu.

 1. Tạo mô hình gia công mới.
 • Click New Từ thanh công cụ chính.
 • Chọn Manufacturing NC Assembly.
 • nhập EXAMPLE_NC trong Name.
 • Bỏ chọn Use default template, và click OK.

 1. Tạo mô hình gia công với đơn vị mét.
 • Chọn mmns_mfg_nc, và click OK.
 1. Ẩn Axis Display , Point Display , và Annotation Display.
 2. Lưu ý rằng mô hình gia công mới được tạo với 3 mặt phẳng chuẩn và hệ tọa độ mặc định.

 1. Lưu mô hình gia công và xóa tất cả mô hình khỏi bộ nhớ.
 • Click Save Từ thanh công cụ Quick Access và click OK để lưu mô hình.
 • Click Close Từ thanh công cụ Quick Access để đóng cửa sổ.
 • Click Erase Not Displayed từ Data group.
 • Click OK để xóa đối tượng khỏi bộ nhớ.

 

Hoàn thành bài tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.