Creo Parametric 2.0_PROCEDURE – Using Turning Reference Models

Close Window             Erase Not Displayed

Turning\Reference_Models            BOTTLE.ASM

Bài tập 1:   Lắp ráp mô hình tham chiếu.

 1. Chỉ kích hoạt Datum Display type: Plane Display .
 2. Chọn Assemble Reference Model từ Menu xổ xuống Reference Model types trong Components group.
 • Chọn BOTTLE.PRT, và click Open.
 1. Tạo ràng buộc cụm chi tiết đầu tiên.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn NC_ASM_TOP trong model tree.
 • Nếu cần, mở rộng Danh sách tính năng BOTTLE.PRT trong model tree.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn TOP trên BOTTLE.PRT trong model tree.
 • Trong dashboard, thay đổi ràng buộc từ Distance thành Coincident.
 1. Tạo ràng buộc cụm chi tiết thứ 2.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn NC_ASM_FRONT trong model tree.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn FRONT trên BOTTLE.PRT trong model tree.
 • Trong dashboard, thay đổi ràng buộc từ Distance thành Coincident.

 1. Tạo ràng buộc cụm chi tiết thứ 3.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn NC_ASM_RIGHT trong model tree.
 • Chọn mặt phẳng chuẩn RIGHT trên BOTTLE.PRT trong model tree.
 • Trong dashboard, thay đổi ràng buộc từ Distance thành Coincident.
 1. Click Complete Component trong dashboard.
 2. Ẩn Plane Display .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.