Công tắc Feedrate Override

Feedrate Override (vượt qua tốc độ ăn dao) thường được điều khiển bằng công tắc xoay đặc biệt trên bảng điều khiển của máy CNC (Hình 12.3).

12.3

 

Trên công tắc xoay có cách vạch chia, biểu thị số phần trăm tốc độ cắt được Lập trình. Khoảng vượt qua tôc độ này là 0% đến 200%, trong đó 0% có thể là hoàn toàn khồng chuyển động hoặc chuyển động chậm nhất, tùy theo loại máy. Xác lập 200% tăng gấp đôi tốc độ ăn dao đã lập trình. Ví dụ, tôc độ ãn dao lập trình là 12.0 in/min (F12.0) được coi là 100%. Nếu công tắc override được chỉnh đến vạch 80%, tốc độ cắt thực sẽ là 9.6 in/min; nếu chỉnh đến 110%, tốc độ cắt thực sẽ là 13.2 in/min.

Nguyên tắc đơn giản này cũng áp dụng cho hệ mét. Ví dụ tốc độ cắt lập trình là 300 mm/min, tương ứng 100%. Với xác lập 80%, tốc độ cắt thực là 240 mm/min, 110% sè là 330 mm/min.

Công tắc feed override cũng áp dụng cho lượng ăn dao ¡vòng quay. Ví dụ tốc độ cắt lập trình là .014 in/rev, tốc độ cắt thực là 0.126 in/rev với xác lập là 90% và 0.182 in/rev với xác lặp 130%. Nếu yêu cầu chính xác lượng ăn dao / vòng quay trục chính, bạn cần cẩn thận với các xác lập override. Ví dụ tốc độ cắt lập trình là F0.012 tính theo iĩi/rev, sự thay đổi một vạch chia trên công tắc xoay sẽ tăng hoặc giảm giá trị lập trình đúng 10%. Do đó tốc độ cắt sẽ là .0108 tại 90%, .0120 tại 100%, .0132 tại 110%,… Trong hầu hết các trường hợp, có ỷ thế không yêu cầu tốc độ cắt chính xác, nhưng bạn cần nhớ, một số tốc độ cắt không thế xác lập trên công tắc xoay, chẳng hạn.H5in/min, do các vạch chia cố định 10% trên công tắc override.

Trong chế độ tiện ren một lưỡi cắt G32, công tắc feedrate override không có hiệu Lực. Feedrate override cũng khồng có hiệu lực đối với các chu kỳ tarô ren G84 và G74 trên các trung tâm gia công, các chu kỳ tiện ren một lười cắt G92 và G76 trên các máy tiện. Nếu chế độ tarô ren được sử dụng trẽn hệ thống phay với lệnh G63, cả feedrate override và feedhold đều không có hiệu lực – trong toàn bộ chương trình

Hệ thống điều khiển cung cấp hai tính năng vượt qua tốc độ cắt đôi với các chuyến động cắt khác với các chu kỳ tarô ren, hoặc tiện ren, chúng là M48 và M49. Đây là các tính năng lập trình, nhưng có thể không có trên một số bộ điều khiển.

Các tính năng vượt qua tốc độ cắt

Tuy hàm tốc độ cắt sử dụng địa chỉ F, nhưng vẫn có thể sử dụng hai hàm M trong chương trình đế xác lập feedrate override ON hoặc OFF. Trên bảng vận hành, công tắc được dùng để điều khiển feedrate override. Nếu người vận hành CNC quyết định tốc độ cắt lập trình tạm thời tăng hoặc giảm, công tắc này là rất hừu ích. Mặt khác, trong khi gia công, trong đó tốc độ cắt phải được sử dụng theo giá trị đã lập trình, công tắc override chi được phép xác lập theo giá trị 100%.

Ví dụ điển hình là các nguyên công tarô ren không dùng các chu kỳ, chỉ áp dụng các lệnh chuẩn bị G00 và G01. Các hàm M48 và M49 được dùng cho các mục đích đó.

M48 Hàm xóa feedrate override là OFF, có nghĩa là feed rate override hoạt động
M49 Hàm xóa feedrate override là ON, có nghĩa là feed rate override không hoạt động.

 

Hàm M48 cho phép người vận hành CNC sử dụng công tắc feedrate một cách tự do; hàm M49 sẽ làm cho tốc độ cắt được thực thi như đã lập trình, bất kể công tắc feedrate override được xác lập ON trên bảng điều khiển. Công dụng chủ yếu của hai hàm này là tarỏ ren hoặc tiện ren không dùng chu kỳ, trong đó phải luôn luôn duy trì tốc độ cắt chính xác đã lập trình. Ví dụ dưới đây là minh họac kỷ thuật lập trình này.

N10 S500 M03                (USING TAP 12 TPI)

N14 GOO X5 .0 Y4 . 0 M08 N15 Z0.25

N16 M49 (DISABLE FEEDRATE OVERRIDE)

N17 GOl Z-0 . 625 F41. o M05 N18 Z0.25 M04

N19 M48 (ENABLE FEEDRATE OVERRIDE)

N20 GOO X. . Y. . MO5 N21 MO 3

Sự tarô ren xảy ra giữa các block N16-và N19, sự vượt qua tốc độ cắt bị mất hiệu lực trong các block đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.