Chu trình khoan lỗ sâu – G83

  

Cấu trúc: G98/G99 G83 IP R_Q_F_;

R:  điểm referencce (thường là điểm cách bề mặt cao nhất của phôi)

Q: chiều sâu khoan

aaaa
[adrotate banner=”2″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *