Chế độ nhập dữ liệu bằng tay – MDI

Máv CNC không phải lúc nào cũng vận hành bàng chương trình. Trong khi xác lập chi tiết, người vận hành CNC thực hiện nhiều thao tác đòi hỏi sự chuyển động của máy, quay trục chính, thay dao cắt,… Không có thiết bị cơ học trên máy CNC. Nút xoay. {Manual Pulse Generator – MPG bộ tạo xung bằng tay) là thi ốt bị điện tử, không phãi là cư học. Để vận hành máy CNC mà không cần các thiết bị cư học cổ ctiến, hệ thống điều khiến cung cấp tính nãng Manual Data Input-MDI (nhập dừ liệu bằng tay).

Manual Data Input, cho phép nhập dừ liệu chương trình mỗi lần một khối lệnh chương trình. Nếu quá nhiều khối lệnh được nhập một cách lặp lại, chăng hạn chương trình dài, quá trình này sẽ rất không hiệu quá. Trong khi xác lập hoặc đối với các mục đích tương tự, từ MDI mồi lần có thể nhập một hoặc vài khói lệnh.

Đế tiếp cận chế độ MOI, cần chọn phím MDI trén bảng vận hành. Điều này sè mỡ màn hình hiến thị với trạng thái hiện hành của hệ thống. Khỏng phái tất cả, nhưng đa số các mà lập trình đều đưực phép trong chê độ MDI. Định dạng cùa chúng đồng nhất với định dạng cùa chương trình CNO Ư dạng viết. Đày là một lĩnh vực, nơi người vận hành CNC hoại động như nhà lập trình. Điều quan trọng là người vận hành CNC phải được đào tạo ít nhất ở mức cơ sở lập trình CNC, có khả nãng xử lý các khối lệnh xác lập đối với Manual Data Input

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.