Chế độ cắt

Khi chế độ cắt G64 được lập trình hoặc được kích hoạt, do mặc định hệ thống, sẽ biểu thị chế độ cắt bình thường. Khi lệnh này hoạt động, lệnh dừng chính xác G61, lệnh vượt qua góc một cách tự động G62, và lệnh tarô ren G63 đều không được thực thi. Điều này có nghĩa là sự tăng tốc và giảm tốc đều được thực hiện một cách bình thường và sự vượt qua lượng ăn dao sẽ có hiệu lực. Đây là chế độ mặc định thông dụng nhất đối với hệ thống điều khiển.

Chế độ cắt có thể xóa bằng cách lập trình G61, G62, hoặc G63.

Lệnh G64 thường không cần lập trình, trừ khi một hoặc nhiều chế độ ăn dao khác được dùng trong cùng một chương trình.

Sự ÂN DAO KHÔNG Đổi

Sự nội suy đường tròn sẽ được trình bày trong Chương 28. Chương này chỉ giải thích chi tiết và đưa ra các ví dụ về duy trì tốc độ cắt không đổi đối với các cung trong và ngoài, theo quan điểm thực tiễn. Ớ đây sẽ tập trung vào kiến thức về tốc độ ăn dao không đổi, chưa đề cập đến các ứng dụng.

Trong lập trình, nói chung cần tính toán các giá trị tọa độ của mọi điểm thay đổi biên dạng (đường bao) dựa trên bản vẽ chi tiết. Bán kính dao cắt tạo ra đường tâm của quỳ đạo dụng cụ cắt thường bị xem nhẹ. Khi lập trình các cung theo kích thước bản vẽ, thay vì đường tâm của dao cắt, .tốc độ ăn dao áp dụng cho cung được lập trình luôn luôn liên quan với bán kính được lập trình, thay vì cắt bán kính thực ở tâm dao cắt.

Khi sự bù bán kính dao cắt hoạt động và quỹ đạo dụng cụ cắt của cung được bù theo bán kính dao cắt, bán kính cung thực được cắt có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tùy theo giá trị bù cho chuyển động dụng cụ cắt.

Điều quan trọng cần hiểu là bán kính cắt hiệu dụng sẽ giảm kích cỡ đổi với mọi cung trong và sẽ tăng đôi với mọi cung ngoài. Do tốc độ cắt không thay đổi một cách tự động trong chế độ bù bán kính dao, bạn cần điều chinh trong chương trình. Nói chung, sự điều chỉnh này là không cần thiết, trừ trường hợp đòi hỏi độ bóng bề mặt cao hoặc bán kính dao quá lớn. Điều này chỉ áp dụng cho chuyển động tròn không dùng cho chuyển động cắt tuyến tính.00437365001075223619

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.