Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025

Cấu trúc một chương trình NC theo ISO-DIN 66025
Ngôn ngữl ập trình theo mã ISO cơ bản
% PM; {Chương trình chính}
O…; {Sốhiệu chương trình}
N01 G17 hoặc G18; {Khai báo mặt phẳng cần gia công}
N02 G99; {Khai báo biên dạng của chi tiết gia công}
N03…;
………;
………; {Các câu lệnh khác của chương trình}
………;
M30; {Kết thúc chương trình}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.