CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN Của hàm M

Trước khi nghiên cứu các hàm M, bạn hãy chú ý kiểu hoạt động do các hàm đó thực hiện bất kể hoạt động liên quan đến máy hay chương trình. Ngoài ra, bạn cần chú ý các chế độ chuyển đổi hai trạng thái, chẳng hạn ON và OFF, IN và OUT (vào/ra), Forward (tiến) và Backward (lui),… Bạn cần xem trước tài liệu về máy để bảo đảm tính thống nhất, mọi hàm M ở đây được liệt kê trong Bảng 8.1 và 8.2.

Bảng 8.1. Các ứng dụng phay

Mã M Công dụng
M00 Dừng chương trình bắt buộc
M01 Dừng chương trình tùy chọn
M02 Kết thúc chương trình (với cài đặt lại, không quay lại từ đầu)
M03 Quay trục chính bình thường
M04 Quav trục chính đảo chiều
M05 Dừng trục chính
M06 Thay dao tự động (ATC)
M07 Phun sương chất làm nguội ON
M08 Chất làm nguội ON (động cơ bơm chất làm nguội ON)
M09 Chất làm nguội OFF (động cơ bơm chất làm nguội OFF)
M19 Định hướng trục chính
M30 Kết thúc chương trình (cài đặt lại và quay lại từ đầu)
M48 Xóa override lượng ăn dao OFF (khử kích hoạt)
M49 Xóa override lượng ăn dao ON (kích hoạt)
M60 Thay pallet tự động (APC)
M78 Kẹp trục B (phi tiêu chuẩn)
M79 Mở kẹp trục B (phi tiêu chuẩn)
M98 Gọi chương trình con
M99 Kết thúc chương trình con

 

Bảng 8.2. Các ứng dụng tiện

Mã M Công dụng
M00 Dừng chương trình bắt buộc
M01 Dừng chương trình tùy chọn
M02 Kết thúc chương trình (với cài đặt lại, không quay lại từ đầu)
M03 Quay trục chính bình thường
M04 Quay trục chính đảo chiểu
M05 Dừnp trục chính
MO 7 Phun sương chất làm nguội ON
M08 Chất làm nguội ON (động cơ bơm chất làm nguội ON)
M09 Chất làm nguội OFF (động cơ bơm chất làm nguội OFF)
M10 Mở mâm cặp
M11 Dóng mâm cặp
M12 Ụ động IN ĨTT^ă

 

M13 Ụ dộnq OUT
M17 Phân độ ổ dao thuận
M18 Phân độ ổ dao đảo
M19 Định hướng trục chính (tùy chọn)
M41 Ụ động tiến
M22 ự động lui
M23 Ren ON
M24 Ren OFF
M30 Kết thúc chương trình (cài đặt lại và quay lai từ đầu)
M41 Chọn số (bánh răng) thấp
M42 Chọn số (bánh rănq) trung bình 1
M43 Chọn số (bánh răng) trung bình 2
M44 Chọn số (bánh răng) cao
M48 Xóa override lượng ăn dao OFF (khử kích hoai)
M49 Xóa override lượng ăn dao ON (kích hoat)
M98 Gọi chương trình con
M99 Kết thúc chương trình con

 

Các hàm MDI đặc biệt

Một số hàm M không được phép sử dụng trong chương trình CNC. Nhóm này được dùng hoàn toàn trong chế độ Manual Data Input (MDI, nhập dữ liệu bằng tay). Ví dụ, sự thay dao từng bước trên trung tâm gia công, chỉ dùng để bảo dưỡng máy, không được đưa vào chương trình.

Các nhóm ứng dụng

Hai nhóm hàm M chính, đã đề cập ở phần trên, có thể tiếp tục chia thành nhiềm nhóm nhỏ dựa trên ứng dụng chuyên biệt của các hàm M trong từng nhóm. Danh sách các nhóm được nêu trong Bảng 8.3

Bảng 8.3. Các nhóm hàm M

Nhóm Hàm M
Chương trình MOO M01 M02 M30
Trục chính’ M03 M04 M05 M19
Thay dao M06
Chất làm npuội MO7 M08 M09
Phụ tùng M10 M11 M12 M13 M17 M18 M21 M22 M78 M79
Gia công ren M23 M24
Khoảng hộp số M41 M42 M43 M44
Override lượng ăn dao M48 M49
Chương trình con M98 M99
Pallet M60

 

Bảng này không nêu ra tất cả các nhóm, do . có sự khác biệt giữa các máy. Mặt khác, Bảng 8.3 nêu rõ các kiểu ứng dụng với các hàm M được dùng trong lập trình CNC hàng ngày.

Các hàm M được đề cập trong chương này sẽ được sử dụng trong nhiều chương kế tiếp, một số sẽ xuất hiện thường xuyên, phản ánh công dụng của chúng trong lập trình. Các hàm không ứng với hệ thống điều khiển cụ thể sẽ không được sử dụng hoặc không cần thiết. Tuy nhiên, khái niệm về ứng dụng của chúng luôn luôn tương tự nhau trong hầu hết các hệ điều khiển và các máy CNC

Trong chương này, chỉ đề cập chi tiết các hàm tổng quát. Các hàm M còn lại sẽ được trình bày trong các phần về từng ứng dụng riêng rẽ. Ở giai đoạn này, chỉ tập trung vào công dụng và hành vi của các hàm M phổ biến nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *