Các thủ tục lập trình

 

Lập trình tay

Người lập trình hoàn thành chương trình mà không có sư trơ giúp của máy tính
Lập trình có sự giúp đỡ  của máy tính

Người lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc phần của máy tính mềm máy tính như là một công cụ trợ giúp để chuyển đổi tự động dữ liệu hình học và dữ liệu công nghệ thành chương trình NC
Lập trình theo công nghệ CAD/CAM

Bằng các phẩn mềm tích hợp CAD/CAM cho phép sử  dụng chung cơ sở dữ liệu cho các chức năng thiết kế và lập kế hoạch sản xuất.

Chức năng CAD cho phép xác lập hình học chi tiết gia công
Chức năng CAM tạo quĩ đạo chạy dao và các chức  năng cồng nghệ khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.