Các phương thức lập trình NC

 

Theo sự trợ giúp của máy tính đối với lập trình, cóthể phân biệt 2 phương thức

lập trình NC: Lậ p trình trực tiếp (không có trợ giú p của máy tính) và lập trình tự

động (có trợ giúp của máy tính).

a)  Lập trình trực tiếp:

Người lập trình có thể tự biên soạn chương trình NC trên cơ sở nhận  dạng hoàn

toàn chính xác  tọa độ chạy  dao. Thường sử dụng cho  các trường hợp  gia công

đơn giản. Việc truyền chương trình NC vào bộ nhớ của hệ điề u khiển máy bằng 2

phương pháp:

–   Nhập từ các thiết bị ngoài: đĩa mềm, băng từ, cổng giao tiếp

b)  Lập trình tự động:

Người lập trình sử dụng ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hoặc phần mềm CAD/CAMnhư

công cụ trợ  giúp  để chuyển đổi tự động  dữ liệu  hìnhhọc và  dữ  liệu  công nghệ

thành chương trình NC. Có 3 phương pháp:

–   Lập trình bằng phần mềm NC (hình a)

–   Lập trình bằng ngôn ngữ xử lí hình học: APT (hình b)

–   Lập trình bằng phần mềm CAD/CAM

Quy trình lập trình NC theo công nghệ CAD/CAM gồm các bước cơ bản

sau:

a)  Thiết kế mẫu gia công trên phần mềm CAD

b)  Xác lập tiến trình gia công

c)  Lựa chọn công nghệ gia công NC (phương thức chạy dao) cho từng bước

gia công

d)  Xác lập thông số NC cho chức năng gia công NC tươngứng

e)  Thực thi trình xử lí đối với chức năng gia công NC  để tạo đường chạy dao

(toolpath generation)

f)   Thực  thi  trình  hậu  xử  lí  (post  processing)  biên  dịch  dữ  liệu  chạy  dao

thành chương trình NC (Mã G, M).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.