CÁC NHÓM ĐIỂM QUY CHIẾU

Nhóm thứ nhất là máy công cụ CNC, kết hợp giữa máy và hệ thống điều khiển. Những giá trị số liên quan đến máy công cụ bao gồm các kích thước, thông số kỹ thuật, các tham số, các khoảng, các định mức,… khi chi tiết được lắp vào đồ gá trên bàn máy, trong mâm cặp máy tiện, ống lót, tấm định vị,., sẽ có nhóm số thứ hai cần khảo sát. Các đặc tính chi tiết, chẳng hạn kích cỡ, chiều cao, trọng lượng, đường kính, hình dạng,… đều là đặc thù đôi với quá trình gia công. Cuối cùng, nhóm số thứ ba liên quan đến dụng cụ cắt. Mồi dụng cụ cắt đều có các tính năng riêng và các tính năng chung với các dụng cụ cắt khác.

Mọi    giá trị số khả dụng đều có          ý          nghĩa –

chúng không chỉ là các số – chúng là       các giá trị

thực, người vận hành và nhà lập trình phải làm việc một cách độc lập và hợp tác với nhau.

Quan hệ các nhóm dỉểm quy chiếu

Cốt lõi để lập trình CNC thành công là làm cho cả ba nhóm quy chiếu hài hòa với nhau. Mục đích này chí có thể đạt được khi hiểu rỏ về các nguyên lý của điểm quy chiếu và cách thức hoạt động của chúng. Mỗi điễm quy chiếu có thể có hai đặc tính:

□      Điểm        quy chiếu cố định.

□      Điểm        quy chiếu động hoặc linh hoạt.

Điểm quy chiếu cố định do nhà chế tạo máy công cụ xác lập như một phần trong thiết kế máy và người sử dụng máy không thể thay đổi. Máy CNC có ít nhất một điểm quy chiếu cố định. Khi cần quyết định các điểm quy chiếu cho chi tiết hoặc dao cắt, nhà lập trình có thể
lựa chọn tương đốì tự do. Điểm quy chiếu chi tiết (điểm zero chương trình) luôn luôn là điểm linh hoạt (động), vị trí thực của điểm này do nhà lập trình quyết định. Điểm quy chiếu đôi với dao cắt đã lắp có thể là cố định hoặc linh hoạt, tùy theo thiết kế máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.