Các loại đồ gá dao

Collect côn, Collect thẳng, Collect cho taro
BT30, BT40, BT50
NT30, NT40, NT50 (DIN 2080)
CAT30, CAT40, CAT50
HSK32, HSK40, HSK50, HSK63, HSK80, HSK100
DIN 69871
ISO 26623-1 (CAMFIX)
VDI-DIN69880

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.