Các hàm liên quan với chương trình CNC

Ngoài các hàm máy, một số hàm M được dùng để điều khiển sự thực thi chương trình CNC. Ví dụ hàm M được dùng để tạm dừng sự thực thi chương trình trong khi thay đổi sự gá lắp, chẳng hạn đổi chiều chi tiết gia công. Ví dụ thứ hai là tình huống một chương trình gọi một hoặc nhiều chương trình con. Trong các trường hợp đó, mỗi chương trình đều có hàm gọi chương trình, số lần lặp lại,… Các hàm M xử lý các yêu cầu đó.

Từ các ví dụ nêu trên, sự sử dụng hàm M được chia thành hai nhóm chính, dựa trên ứng dụng cụ thể:

□      Điều khiển các chức năng máy

□      Điều khiển sự thực thi chương trình

ở đây chỉ trình bày các hàm M phổ biến nhất, được hầu hết các bộ điều khiển sử dụng. Thật không may, có nhiều hàm khác nhau giữa các máy và hệ điều khiển. Các hàm đó được gọi là hàm chuyên biệt theo máy. Vì lý do đó, bạn
cần xem kỹ tài liệu về máy CNC và hệ điều khiển cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.