CÁC HÀM CHƯƠNG TRÌNH

Các hàm M điều khiển sự xử lý chương trình có thể được dùng để tạm dừng sự xử lý (ở giữa chương trình) hoặc dừng hắn (ở cuối chương trình). Vài hàm khả dụng cho mục đích này.

Dừng chương trình

Hàm M00 được định nghĩa là hàm dừng chương trình bắt buộc hoặc vô điều kiện. Thời điểm bất kỳ hệ điều khiển gặp hàm này trong khi xử lý chương trình, mọi sự vận hành tự động của máy công cụ sẽ dừng lại:

□      Chuyển động của tất cả các trục

□      Sự quay của trục chính

□      Chức năng làm nguội

□      Sự thực thi chương trình tiếp theo

Bộ điều khiển sẽ không cài đặt lại khi hàm M00 được xử lý. Mọi dữ liệu chương trình đang có hiệu lực đều được duy trì (lượng ăn dao, xác lập tọa độ, tốc độ trục chính, Sự xử lý chương trình chỉ có thể được tái lập bằng cách kích hoạt phím Cycle Start. Hàm M00 xóa sự quay trục chính và chức năng chất làm nguội, cần lập trình lại trong các block kết tiếp.

Hàm M00 có thể được lập trình với block riêng rẽ hoặc trong block có các lệnh khác, thường là chuyển động trục. Nếu hàm M00 được lập trình cùng với lệnh chuyển động, sự chuyển động sẽ hoàn tất trước, sau đó sự dừng chương trình sẽ có hiệu lực:

3    M00 được lập trình sau lệnh chuyển dộng:

N38 GOO X13 .5682 N39 M00

z> M00 được lập trình vói lệnh chuyển động:

N39 GOO X13 . 5682 MOO

Trong cả hai trường hợp, lệnh chuyển động sẽ được hoàn thành trước, trước khi thực thi sự dừng chương trình. Sự khác biệt giữa hai ví dụ nêu trên chỉ là chế độ xử lý trong một block (ví dụ, khi cắt thử) hoặc hai block, không có sự khác biệt thực tiễn trong chế độ xử lý tự động (công tắc Single Block ở vị trí OFF).

Công dụng thực tiễn

Hàm dừng chương trình được sử dụng trong chương trình làm cho công việc của người vận hành CNC trở nên dễ dàng hơn. Hàm này rất hữu ích đối với nhiều ứng dụng, ứng dụng phổ biến là kiểm tra chi tiết gia công trên máy. Trong khi dừng, có thể kiểm tra các kích thước chi tiết và dụng cụ cắt. Các phoi tích tụ trong lỗ doa hoặc khoan có thể được loại bỏ, ví dụ, trước khi khời đầu nguyên công kế tiếp, chẳng hạn cắt ren lỗ cụt. Hàm dừng chương trình còn cần thiết để thay đổi sự gá lắp hiện hành ở giữa chương trình, ví dụ, để đảo chiều chi tiết. Sự thay dao bằng tay cũng đòi hỏi. phải có hàm M00 trong chương trình.  »

Bộ điều khiển còn cung cấp hàm MOI, dừng chương trình tùy chọn. Nguyên tắc chính về sử dụng M00 là sự cần thiết phải can thiệp bằng tay đôì với từng chi tiết gia công. Thay dao bằng tay trong chương trình phải dùng hàm M00, do từng chi tiết đều đòi hỏi điều đó. Bạn có thể không cần dùng MOO để kiểm tra kích thước, chi tiết, nếu điều đó là không thường xuyên. MOI là lựa chọn tốt hơn. Dù sự khác biệt giừa hai hàm này là tương đối nhỏ, nhưng khác biệt thực tế về thời gian chu kỳ có thể rất rõ rệt khi số lượng chi tiết gia công đủ lớn.

Khi sử dụng hàm M, cần thông báo cho người vận hành về nguyên nhân và mục đích sử dụng để tránh nhầm lẫn. Điều này có thể trở nên khả dụng cho người vận hành theo hai cách.

□     Trong bảng hướng dẫn, bạn ghi rõ block chứa hàm M00

và thao tác bằng tay cần thực hiện.

BLOCK N39……. LOẠI BỎ PHOI

□      Trong chương trình, có phần chú thích với thông tin cần thiết. Phần chú thích phải được đặt trong ngoặc đơn, ví dụ:

[A]N39 M00 (LOẠI BỎ PHOI)

[B]N30 X13 . 5682 MOO (LOẠI BỎ PHOI)

[C]N38 X13 .5682 MOO (LOẠI BÓ PHOI)

Ví dụ bất kỳ trong ba ví dụ nêu trên sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho người vận hành CNC. Trong hai phương pháp nêu trên, phần chú thích trong chương trình được ưa thích hơn, do các hướng dẫn hoặc chú thích có thể đọc trực tiếp trên màn hình của bảng hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.