CÁC GIÁ TRỊ LẬP TRÌNH CHẾ ĐỘ

Nhiều từ ngữ chương trình có tính chế độ, thuật ngữ chế độ xuất phát từ thuật ngữ “mode” có nghĩa là lệnh chuyên biệt vẫn trong chế độ đó sau khi đã được sử dụng trong chương trình. Lệnh này chỉ có thể xóa bằng lệnh chế độ khác trong cùng một nhóm. Khồng có tính năng này, chương trình sử dụng sự nội suy tuyến tính trong chế độ tuyệt đối với lượng ăn dao 18.0 in/min phải chứa lệnh tuyệt đôi G90, lệnh chuyển động tuyến tính G01 và lượng ăn dao F18.0 trong từng block. Với các giá trị chế độ, sự xuất chương trình sẽ ngắn hơn nhiều. Hầu như mọi bộ điều khiển đều châ’p nhận lệnh chế độ. Hai ví dụ dưới đây sè minh họa các khác biệt.

o Ví dụ A – không có các giá trị chế độ

N12 690 G01 XI. 5   Y3 . 4  F18.0

N13 G90 G01 X5 . 0 Y3 . 4  F18 . 0

N14 G90 G01 X5 .0  Y6 . 5  F18 . 0

N15 G90 G01 XI. 5   Y6 . 5  F18 . 0

N16 G90 G01 X1.5 Y3.4 F18.0 N17 G90 GOO XI. 5 Y3 . 4 Zl. 0

3 Ví dụ B – có các giá trị chế độ

N12 G90 G01 XI. 5 Y3 .4 F18.0

N13 X5 .0

N14 Y6.5

N15 XI. 5

N16 Y3.4

N17G00Z1.0

Cả hai chế độ đều tạo ra các kết quả như nhau. Bạn hãy so sánh từng block của ví dụ A với block tương ứng trong ví dụ B. Bạn hãy quan sát, các lệnh chế độ là không cần lặp lại trong chương trình CNC. Quả vậy, trong lập trình hàng ngày, nhiều lệnh lập trình được sử dụng đều có tính chế độ. Ngoại lệ là các lệnh chương trình có chức năng khởi đầu và kết thúc trong block (ví dụ, trả về zero máy, thay dao, phân độ bàn máy…). Các hàm M có cách ứng xử tương tự. Ví dụ, nếu chương trình có trả về zero máy trong hai block liên tiếp (thường vì lý do an toàn), có thể tương tự như sau:

N83 G28 Zl.o M09

N84 G28 X5 . 375 Y4 . 0 M05

Không thể loại bỏ lệnh G28 ra khỏi block N84, do lệnh G28 không có tính chế độ và cần phải thay thế.

TÍNH ƯU TIÊN THựC THI

Các trường hợp đặc biệt đã được đề cập ở phần trên, trong đó thứ tự các lệnh trong block xác định tính ưu tiên thực thi các lệnh. Để kết thúc chủ đề về block, bạn hãy xét tình hucíng:

Hai block không liên hệ với nhau được dùng trong các ví dụ:

N410 GOO X22 . 0 Y34 . 6 S850 MO3

N560 GOO Z5 . 0 M05

Trong block N410, chuyển động nhanh được lập trình cùng với hai lệnh trục chính. Điều gì thực sự xảy ra khi thực thi chương trình. Điều quan trọng cần biết là thời điểm trục chính được kích hoạt trong quan hệ với chuyển động dao cắt. Trong Fanuc và nhiều bộ điều khiển khác, hàm trục chính sẽ có hiệu lực đồng thời với chuyển động dao cắt.

Trong block N560, chuyển động dao cắt trên trục z được lập trình (Z5.0), cùng thời điểm với hàm dừng trục chính (M05). ơ đây kết quả sẽ khác nhau, trục chính chỉ dừng khi chương trình hoàn tất 100% (Chương 8).

Tình huống tương tự cũng xảy ra với nhiều hàm M và nhà lập trình phải xác định chính xác cách thức máy và bộ điều khiển xử lý sự chuyển động kết hợp với địa chỉ hàm M trong một block. Các kết quả phổ biến được tóm tắt trong phần dưới đây.

Các hàm thực thi đồng thời với chuyển động dụng cụ cắt:

MO3 M04 M07 M08

Các hàm sẽ dược thực thi sau khi hoàn tất chuyển động dụng cụ cắt:

M00 MOI M05 M09 M98

Ớ đây bạn cần cẩn thận, nếu có nghi ngờ, hãy lập trình một cách an toàn. Một số hàm M đòi hỏi điều kiện bổ sung, lệnh hoặc hàm khác hoạt động. Ví dụ M03 và M04 sẽ chỉ làm việc nếu hàm trục chính s có hiệu lực (trục chính đang quay). Các hàm M khác cần được- lập trình trong các block riêng rẽ, chủ yếu vì lý do logic hoặc an toàn.

M02 MO6 M10 Mll M19 M30 M60 M99

Các hàm biểu thị kết thúc chương trình hoặc chương trình con (M02, M30, M99) phải độc lập, không kết hợp với các hàm khác trong block trừ các trường hợp đặc biệt. Các hàm liên quan đến hoạt động cơ học của máy công cụ (M06, M10, Mll, M19, M60) cần lập trình mà không có chuyển động, chủ yếu để bảo đảm an toàn. Trường hợp M19 (địph hướng trục chính), sự quay của trục phải dừng trước, nếu không dừng quay máy có thể bị hư. Những ví dụ nêu trên chưa liệt kê tất cả các hàm M, nhưng có lẽ đủ để hiểu về cách thức chúng hoạt động khi được lập trình chung với chuyển động. Chương này đề cập đến các hàm M và trình bày thời hạn hiệu lực của các hàm điển hình trong block chương trình.

Để an toàn, bạn cần lập trình các hàm có thể gây va chạm này trong block chuỗi thứ tự không chứa chuyển động dụng cụ cắt. Đôi với các hàm cơ học, cần xây dựng cấu trúc chương trình sao cho có thể cung cấp các điều kiện làm việc an toàn, các hàm này được định hướng chủ yếu đốì với sự xác lập máy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.